بنګری (Bangri)

Pashto/Transliteration
A A

بنګری

د لاری سر دی راته مکوه زاری
د لاری سر دی راته مکوه زاری
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
 
د لاری سر د سوک به راشی، نادان هلګه
د لاری سر د سوک به راشی، نادان هلګه
زمونږ د مینه به رسوا شی، نادان هلګه
ښپه می لرزیږی چی رانشه کړم پردی
ښپه می لرزیږی چی رانشه کړم پردی
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
 
زړه می مینه درټه ښته دی ویلی نشم
زړه می مینه درټه ښته دی ویلی نشم
ستا محبت ته زوره زوره ویلی نشم
ګرانه ستا نومی د لیکړی زړی
ګرانه ستا نومی د لیکړی زړی
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
 
د لاری سر دی راته مکوه زاری
د لاری سر دی راته مکوه زاری
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
او پریمیگده لاس، جانانه مات دی کړل بنګری
 
English

 

Login or register to post translation
Translations of "بنګری"
Comments