بی بهانه (Be Bahana)

Persian/Transliteration
A A

بی بهانه

هرچند این زمانه دلم تنگ است
امروز بی بهانه دلم تنگ است
چشمت قرار بود بجوشد باز
باز ای شرابخانه دلم تنگ است
 
من کوچه کوچه کوچه دلم تاریك
من خانه خانه خانه دلم تنگ ست
باران ترانه های لبم را شست
باران لبم ترانه دلم تنگ است
در من تمشک بوسه نمی روید
زخمی بزن جوانه دلم تنگ است
لبخند خاطرات مرا برگرد
برگرد کودکانه دلم تنگ است
 
من کوچه کوچه کوچه دلم تاریك
من خانه خانه خانه دلم تنگ ست
باران ترانه های لبم را شست
باران لبم ترانه دلم تنگ است
 
دیروز یک نشانه دلم لرزید
امروز یک نشانه دلم تنگ است 
سر را به شانه های که بسپارم 
آه ای کدام شانه دلم تنگ است
 
English

 

Login or register to post translation
Translations of "بی بهانه"
Comments