قرصک (Qarsak)

Persian
A A

قرصک

صدای من برای قرصک زار شده
از بچه ای همسایه آهنگ قرصکم شده
شاعر می سراید قرصک پنجشیر
هر مانه میخوانه قرصک پنجشیر
 
بچه همسایه میکنه باز ای مره چشمک
آغایم خبر شد لالایم خبر شد
از پشت قلا دروازه را میکنه تک تک
مادرم خبر شد مامایم خبر شد
میده میده از خوشی میکنه قرصک
آغایم خبر شد لالایم خبر شد
باز آمده بر سری بام میبینه خپ خپ
مادرم خبر شد مامایم خبر شد
کاکایم خبر شد آغایم خبر شد
ای شهر خبر شد مردم خبر شد
 
از پشت درخت آهسته میکنه سلام
اشاره میکنه به سویم پیش من بیا
لب لب پلوان میرود به سوی خانه
ترسم برود ای سویش به سرو خانه
ای به سرو خانه
 
بچه همسایه میکنه باز ای مره چشمک
آغایم خبر شد لالایم خبر شد
از پشت قلا دروازه را میکنه تک تک
مادرم خبر شد مامایم خبر شد
میده میده از خوشی میکنه قرصک
آغایم خبر شد لالایم خبر شد
باز آمده بر سری بام میبینه خپ خپ
مادرم خبر شد مامایم خبر شد
کاکایم خبر شد آغایم خبر شد
ای شهر خبر شد مردم خبر شد
 
خدا خیر کنه عاشق بچه نشوم
از عشق بچه رسوای قریه نشوم
دل دیوانه میگه عاشق شده دختر
کل فکر بچه ای همسایه را میکنه بر سر
ای میکنه بر سر
 
بچه همسایه میکنه باز ای مره چشمک
آغایم خبر شد لالایم خبر شد
از پشت قلا دروازه را میکنه تک تک
مادرم خبر شد مامایم خبر شد
میده میده از خوشی میکنه قرصک
آغایم خبر شد لالایم خبر شد
باز آمده بر سری بام میبینه خپ خپ
مادرم خبر شد مامایم خبر شد
کاکایم خبر شد آغایم خبر شد
ای شهر خبر شد مردم خبر شد
 
English

 

Login or register to post translation
Comments