نور چشمانم [The light in my eyes] (Noore cheshmānam)

Persian
A A

نور چشمانم [The light in my eyes]

الله جانم
الله یا الله
الله جانم
الله یا الله
نور چشمانم
الله یا الله
بخت تابانم
الله یا الله
روحِ روانم
یا الله
ای مهربانم
الله یا الله
 
لِلای لالا لِلاهایی لالا
لِلای لالا لِلاهایی لالا
 
خواب کن
جان مادر
خواب کردن
همه یکسر
خواب کن
جان مادر
پهلوان خوشخواب
خواب کرد
خواب کن
جان مادر
خواب کن
جان مادر
خواب کن
جان مادر
 
نور چشمانم
الله یا الله
روحِ روانم
الله یا الله
نور چشمانم
الله یا الله
روحِ روانم
الله یا الله
 
Transliteration

 

Login or register to post translation
Translations of "نور چشمانم [The light in my eyes]"
Comments