يارسول‌ الله (Yaa Rasool Allah)

Persian
A A

يارسول‌ الله

به حقارت منگر سوی فقیران ز نظر
که رسولی عربی سروری درویشان است
 
يارسول‌الله حبیبی خالق یکتا توی
بر گزیده ز جلالی پاک بی ھمتا توی
 
یا محمد ازکرم لطفی به حال ما نما
چشم امیدی مسلمانی ھمه دنیا توی
رھنمای ما توی
يارسول‌الله حبیبی خالق یکتا توی
بر گزیده ز جلالی پاک بی ھمتا توی
 
روشنی بخشی دو عالم را فروغی روی تو
بینوایان را تسلی در دل شبھا توی
يارسول‌الله حبیبی خالق یکتا توی
بر گزیده ز جلالی پاک بی ھمتا توی
 
یا محمد تو شفاعت ومتانی عاجزت
در دو عالم پیشواؤ رھنمای ما توی
يارسول‌الله حبیبی خالق یکتا توی
بر گزیده ز جلالی پاک بی ھمتا توی
 
(فرستنده: تمیم امیری)
 
English

 

Login or register to post translation
Comments