کم بیا (Kam bia)

Persian
A A

کم بیا

کم بیا دنباله من نیا در خانه ما 
میبینه از پنچره دختر همسایه ما
میره میشینه میگه رازه ما را با همه ​
میره میشینه میگه رازه ما را با همه
کم بیا کم کم، کم بیا دنبال من 
کم بیا کم کم، کم بیا دنبال من
 
میای پنهان بیا میروی پنهان برو 
ماه که برآمد بیا وقت روسخوان برو
اگرمیخواهی مرا به خواستگاری بیا
اگرمیخواهی مرا به خواستگاری بیا
کم بیا کم کم، کم بیا دنبال من 
کم بیا کم کم، کم بیا دنبال من
 
نازته کمتر کن مهرته بیشتر 
دوستت دارم والله حرفمه باور
دوستت دارم والله حرفمه باور
میای پنهان بیا میروی پنهان برو 
ماه که برآمد بیا وقت روسخوان برو
اگرمیخواهی مرا به خواستگاری بیا
اگرمیخواهی مرا به خواستگاری بیا
کم بیا کم کم، کم بیا دنبال من 
کم بیا کم کم، کم بیا دنبال من 
کم بیا کم کم، کم بیا دنبال من
 
English

 

Login or register to post translation
Comments