یارم (Yaarem)

Persian
A A

یارم

یک یار دارم دوستش میدارم 
دلداده و مفتون آن یارم 
ای وای دلکم رفته ز دستم دلکم
آری بخدا مه گرفتارم
 
اصلی وطنش طرف بلخ است
دوری بخدا ز برش تلخ است 
چشمم به ره اش مانده بیمارم 
آری بخدا مه گرفتارم
 
چند روز میشود که سفر رفته 
گم گشته من بی خبر رفـته 
آی منتظر دم دیدارم 
آری بخدا مه گرفتارم
 
یک یار دارم دوستش میدارم 
دلداده و مفتون آن یارم 
ای وای دلکم رفته ز دستم دلکم
آری بخدا مه گرفتارم
 
English

 

Login or register to post translation
Comments