Please help to translate "मदालसा उपदेश (Madālasā Upadesha) [शुद्धोसि बुद्धोसि (Śuddhosi buddhosi)] (from the Mārkaṇḍeya Purāṇa)"

Sanskrit/Transliteration
A A

मदालसा उपदेश (Madālasā Upadesha) [शुद्धोसि बुद्धोसि (Śuddhosi buddhosi)] (from the Mārkaṇḍeya Purāṇa)

शुद्धोसि बुद्धोसि निरँजनोऽसि सँसारमाया परिवर्जितोऽसि
सँसारस्वप्नँ त्यज मोहनिद्राँ मँदालसोल्लपमुवाच पुत्रम्।
 
शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम कृतँ हि तत्कल्पनयाधुनैव।
पच्चात्मकँ देहँ इदँ न तेऽस्ति नैवास्य त्वँ रोदिषि कस्य हेतो॥
 
न वै भवान् रोदिति विक्ष्वजन्मा शब्दोयमायाध्य महीश सूनूम्।
विकल्पयमानो विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भौताः सकलेन्दियेषु॥
 
भूतनि भूतैः परिदुर्बलानि वृद्धिँ समायाति यथेह पुँसः।
अन्नाम्बुपानादिभिरेव तस्मात् न तेस्ति वृद्धिर् न च तेस्ति हानिः॥
 
त्वम् कँचुके शीर्यमाणे निजोस्मिन् तस्मिन् देहे मूढताँ मा व्रजेथाः।
शुभाशुभौः कर्मभिर्देहमेतत् मृदादिभिः कँचुकस्ते पिनद्धः॥
 
तातेति किँचित् तनयेति किँचित् अँबेति किँचिद्धयितेति किँचित्।
ममेति किँचित् न ममेति किँचित् त्वम् भूतसँघँ बहु म नयेथाः॥
 
सुखानि दुःखोपशमाय भोगान् सुखाय जानाति विमूढचेताः।
तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्धनविमूढचेताः॥
 
यानँ चित्तौ तत्र गतश्च देहो देहोपि चान्यः पुरुषो निविष्ठः।
ममत्वमुरोया न यथ तथास्मिन् देहेति मात्रँ बत मूढरौष।
 
English

 

Login or register to post translation
Translations of "मदालसा उपदेश (Madālasā Upadesha) [शुद्धोसि बुद्धोसि (Śuddhosi buddhosi)] (from the Mārkaṇḍeya Purāṇa)"
Comments