Please help to translate "Augurios de Coro"

Sardinian (northern dialects)
A A

Augurios de Coro

Sa manu in coro preghende
S'arveschet sa die
Lu semus totus isetende
Chi falet lieve che nie.
 
Deo chi so mama l’intendo
Su coro cantende tuo
Mistériu 'e s'homine anzenu
Fizu 'e su Babbu divinu.
 
Est nadu, est nadu, est nadu su Bambinu...
 
Bos cherzo augurare
Pro custu Nadale
Chi pro bois mai bi siat male
In dogni logu brilledas che oro
Bos istringo sa manu…
 
Sico s'istella cometa, recreu
Fintzas a s'ùrtimu alenu
Non fit re màgiu Melchiorre Murenu
Poeta nostru sincheru
 
Nottes de luna e de bianca fortuna
Aranzu, méndula e pruna
Mediterranea tue terra incantada
Meravigliosa natura
 
Bos cherzo augurare
Pro custu Nadale
Chi pro bois mai bi siat male
In dogni logu brilledas che oro
Bos istringo sa manu…
 
Bos cherzo augurare
Pro custu Nadale
Chi pro bois mai bi siat male
In dogni logu brilledas che oro
Bos istringo sa manu…
…e augurios de coro!
 
In dogni logu brilledas che oro.
Bos istringo sa manu…
…e augurios de coro!
 
Italian

 

Login or register to post translation
Comments