Advertisements

Please translate Aum Shreem Hreem

Sanskrit

Aum Shreem Hreem

Aum Shreem Hreem Kleem Gloum
Gang Ganapataye vara vara da sarvajanamme vashamanayah swaha
Tatpurushaya vidmahe
vakrakundaya dheemahi
Thano thandir prachodayat
Aum Shreem Hreem Gleem Gloum
Gang Ganapataye vara vara da sarvajanamme vashamanayah swaha
Ekadandhaya vidmahe vakrakundaya dheemahi
Thano thandir prachodayat
Aum Shreem Hreem Gleem Gloum Gang
Ganapataye vara vara da sarvajanamme vashamanayah swaha

Comments