Advertisements

Please help to translate "Lok'tar Ogar"

Black Speech
A A

Lok'tar Ogar

Lok’tar ogar – Lok’tar I Menimus
 
Ashdautas Vrasubatlat – Afar Angathfarta
Lok’tar ogar Shara- Mabaj bot ob armauk
Amal Shufar, at rrug- Ambor mabas lufut
Kagh! Bin mog q’thazag cha !- Fit'chure! Lok’tar ogar
 
Lok’tarogar – Lok’tar I Menimus
 
Logre’gard Nor Kal – Gimbatul uruk há
Bin mog q’thazag cha – Mirdautas na oras
Mabaj boto ob armauk- Ashdautas Vrasubatlat
Izg Lok-Narash- Ugh Izg kun Lok-Regar
 
Lok’tarogar – Lok’tar I menimus
 
Submitter's comments:

Orcish language

Please help to translate "Lok'tar Ogar"
Comments