Advertisements

Please translate Sareri hovin mernem (Սարերի հովին մեռնեմ)

Armenian

Sareri hovin mernem (Սարերի հովին մեռնեմ)

Սարերի հովին մեռնեմ,
Հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ,
Իմ եարի բոյին մեռնեմ,
Բոյին մեռնեմ, բոյին մեռնեմ։

Կայնել եմ գալ չեմ կարող,
Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող,
Լցուել եմ՝ լալ չեմ կարող,
Լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող։

Մի տարի է չեմ տեսել,
Տեսնողի, եա՛ր, աչքին մեռնեմ.
Գետերը ջուր չեն բերում,
Քեզանից լուր չեն բերում։

Չլինի՞ սէրդ սառել է,
Քո սէրը, եա՛ր, զուր չեն բերում։
Կայնել եմ գալ չեմ կարող,
Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող,

Լցուել եմ՝ լալ չեմ կարող,
Լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող,
Մի տարի է չեմ տեսել,
Տեսնողի, եար, աչքին մեռնեմ։

Please help to translate "Sareri hovin mernem (Սարերի հովին մեռնեմ)"
Armenian → ArabicImane Laourari
Comments