Please help to translate "Vanuatu National Anthem - Yumi, Yumi, Yumi (in Bislama)"

English Creole (Bislama)
A A

Vanuatu National Anthem - Yumi, Yumi, Yumi (in Bislama)

( Chorus: )
Yumi, Yumi, Yumi i glat blong talem se,
Yumi, Yumi, Yumi i man blong Vanuatu!
 
God i givim ples ya long yumi,
Yumi glat tumas long hem,
Yumi strong mo yumi fri long hem,
Yumi brata evriwan!
 
( Chorus )
 
Plante fasin blong bifo i stap,
Plante fasin blong tedei,
Be yumi i olsem wan nomo,
Hemia fasin blong yumi!
 
( Chorus )
 
Yumi save plante wok i stap,
Long ol aelan blong yumi,
God i helpem yumi evriwan,
Hem i papa blong yumi,
 
( Chorus )
 
Submitter's comments:

"Yumi, Yumi, Yumi" i Nasonal Singsing blong Vanuatu long Bislama.
Source: http://bi.wikipedia.org/wiki/Yumi,_Yumi,_Yumi
Bislama, or Bichelamar, is one of the official languages of Vanuatu. "Yumi, Yumi, Yumi", the Vanuatu national anthem, is in Bislama.

Russian

 

Login or register to post translation
Translations of "Vanuatu National Anthem - Yumi, Yumi, Yumi (in Bislama)"
Comments