Advertisements

เสียใจไม่ยอมเสียเธอ (Sĭia jai mâi yom sĭia ter) (Transliteration)

Transliteration
A A

Sĭia jai mâi yom sĭia ter

Chăn jà tam man-dtaa ม hŭua jai
Chăn mâi kae krai jà kâo jai
Láe mâi mee wan têe kwaam dtông gaan
Jà mòt jà leuuan lót nói long bpai
 
Táng jai man dtòk bpen kŏng ter
Mâi kŏr mâi jer èek láew pôo dai
Mâi wâa dtông sĭia dtông lâek à-rai
Jà tam prór rák ter
 
Dtòr hâi prûng-née sĭia jai
Dtàe jà mâi yom sĭia ter
Pìt tòok mâi róo róo piiang kâe rao rák gan
Kwaam rák tâo nán têe kŏr
Dtòr hâi ter bpen kŏng krai
Wan née rao bpen kŏng gan gôr por
Ter keu rák chăn ter bpen kŏng chăn
Chee-wít kŏng chăn keu ter
 
Mâi dtông mee sàk kon kâo jai
Kâe sùk jai jàak ter hâi gan
Mâi dtông bpai tăam hâi sĭia way-laa
Wâa rák kŏng rao nán bpen bàep năi
 
Jer à-rai mâi dtông sŏn jai
Jà tam-mai gôr rao rák gan
Mâi mee hèt pŏn dai dai
Jà maa yùt chăn têe rák ter
 
Dtòr hâi prûng-née sĭia jai
Dtàe jà mâi yom sĭia ter
Pìt tòok mâi róo róo piiang kâe rao rák gan
Kwaam rák tâo nán têe kŏr
Dtòr hâi ter bpen kŏng krai
Wan née rao bpen kŏng gan gôr por
Ter keu rák chăn ter bpen kŏng chăn
Chee-wít kŏng chăn keu ter
 
Dtòr hâi prûng-née sĭia jai
Dtàe jà mâi yom sĭia ter
Pìt tòok mâi róo róo piiang kâe rao rák gan
Kwaam rák tâo nán têe kŏr
Dtòr hâi ter bpen kŏng krai
Wan née rao bpen kŏng gan gôr por
Ter keu rák chăn ter bpen kŏng chăn
Chee-wít kŏng chăn keu ter
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Sun, 16/05/2021 - 03:12

เสียใจไม่ยอมเสียเธอ (Sĭia jai mâi yom sĭia ter)

Comments
Read about music throughout history