Sa scomuniga de Predi Antiogu arretori de Masuddas (English translation)

Advertisements
Proofreading requested
Sardinian

Sa scomuniga de Predi Antiogu arretori de Masuddas

Pòpulu de Masuddas,
chi a s’ora de acuiai
is cabonis e is puddas
basseis a scrucullai,
donaimì atentzioni
po totu su chi si nau,
si ap’a tenni arrexoni
de ciccai is crabas mias,
ca funt giai duas bias
chi dd’apu fatu notoriu
e custu at essi su tretzu
e urtimu monitoriu.
Po chi nisciunu però
no potzat allegai
ni chi si ni chi no,
avrincus de ignorantzia
du torraus a manastai
sagundu sa costumantzia
po òdrini de Munzannori.
 
Po cuddus chi no ddu scint,
obraxendi a sa dì binti
de su mesi chi ddui est bassìu,
in d’una noti de scurìu
faci a su spanigadroxu
a is duas oras po is tres
fuant prus de cincu o ses,
chi, a pistola e a scupeta,
passaus funt in Gennereta,
s’eca ant assatillau
e is crabas ind’ant liau
de mimi su Vicariu;
chi est sagundu su sumariu chi
ddui at fatu me in Curia
su missennori Notariu,
ca totu andat a tanori
de su chi at arrellatau
gopai Ninni su majori
cun totus is barracellus
e sagundu s’arrasutau
de su Giugi dellegau
de custa cumunidadi,
chi in drotina e sabiori
un antru no ddu'ind’adi.
 
Auncas artzeus sa boxi:
is crabas fuant doxi
sentz’e chi siant contadas
cuatru brabeis angiadas
i atras tres allatantis
chi cincu dis a innantis
po èssiri tropu pitìas
i si ddui fuant istruìas.
Ddui fut un angioneddu
sentza de tenniri s’annu,
chi a pàsciri, su scureddu,
no podìat mancu bassiri,
ca ddi luxìat su pilu
de cantu fut grassu,
ni a de noti ni a de dì.
Ddui fut su crabu mannu,
ddui fut su mascu de ghia
e un antru chi ndi tenìat
chi donnia annu, po Pasca,
sentz’e nienti de malu,
a una gomai mia
ndi fadia s’arregalu.
E po tali sinnali
potànt is pegus mius
totus sa guturada.
Potàt su crabu sou
po chi èssiri fatu scidu
sonalla e pitaiolu.
Su tontu! A no àiri sonau
candu ndi dd’ant liau,
ca ndi fuìa bassìu
cun sa daga e is trumbonis,
ca s'iant èssiri cagau
po fintzas is cratzonis.
 
Bastat, sigaus a nai
ca no mi bollu imbidrigai:
is brabeis fuant nieddas
e potànt po sinnali
is origas ispitzadeddas;
fuant is angioneddus
bellus i arrufadeddus
e po èssiri cannotus
fuant sentz’e coa
i a corrixeddus trotus.
Is mascus fùant totus
de una manta e unu colori:
ddui’ndi fut unu brabudu
e un antru incorradori
e po tali sinnali,
poita sempri atumbàt,
unu corru dd’amancàt.
Is crabas e i'su crabu
fùant a lana amasturada,
piu longu e piu crutzu,
e totu acaddajonada;
unu solu ddui’ndi fut
chi caminàt a tzopu
poita nci fut arrutu
a intru de unu garropu.
Una ind’ant lassau
ca fut totu arrungiosa
screpada e tziddicosa.
E una strumbonada de balla
ddis ghetint a s’amuntu
ca po èssiri a su scuru
no potànt s’ogu puntu!
Ehi… chi m’indi fuìa acatau,
minci e chi si at parau
e potau a segus de carru,
ca s’ind’iat fatu andai
sciutus, mannus e nieddus,
sentz’e ni conca ni xrobeddus.
 
Bastat, torreus a passu,
ca no mi bollu annischitzai.
A prus de su chi apu nau,
chi casi mi scarescìa,
ddui fut su mascu sanau,
ca donnia annu dd’ocìa
po santu Liberau,
e po tali sinnali fut
a manta pinturina
e potàt un ogu sciopau
de una puntura ‘e ispina.
Ecu totu, in concrusioni,
su chi est mancau a mimi.
Basciu pena de scomunioni
e scomunioni majori
a is chi ant furau a s’arretori.
Po òdrini de Munsannori
is chi nd’ant pigau abetu
e ddu tenint in serchetu
funt totus obrigaus
a ndi fai relatzioni
in Curia o in cunfessioni,
chini iat èssiri chi si bollat
a ddu dèpiri dannuntziai
est obrigau a marolla.
 
Pòpulu disdiciau,
temerariu e prepotenti,
chi non lassas cosa in logu,
ascuta e poni menti
a su chi narat predi Antiogu,
asinuncas t’impromitu
chi t’apu a fai unu scritu
chi peri is arranconis,
sartus e bidatzonis
de bestiàmini e de lori
no ddui at a abarrai cambu,
ni messaju, ni pastori
(ohi, amomìa, oddeu)
e chi totu sa bidda intera,
sentz’e nisciuna spera,
ddui at a cabai in prumu
e mannus e pitius
a sa bia de su fumu!
 
Pòpulu archiladori,
abbandonau de giai
de sa manu de su Criadori,
torrandi a penitentzia!
Si miticòi no ti sbòddias
de is afarius de cuscientzia
incapas ti ddui troddias.
Ischì… ischì… Liori
cun totu cantus is tiàulus.
Ma poita est chi s’ind’arrieis?
Ma labai ca seis malus,
peus de 'osatrus no ddui’nd’at
e seis in comunidadi
una màniga de ladronis.
Ni brabeis e ni angionis
e ni bacas e ni bois
no podint campai
siat de bidda o siat strangiu
ca donniunu bolit intrai
me in su culu 'e su cumpangiu.
E ita tiàulu de manera,
e ita totu imprabastais?
I apustis s’annischitzais
ca s’inci ghetant a galera:
a sa fruca iat èssiri mellus
e dd’iat a nai prus beni fatu
ca seis tantis mraxanis
e furuncus che i su 'atu,
imbidiosus de s’allenu
chi s’indi satint is ogus,
praitzosus che i’su cani
ca bolleis bivi de fura
e sentza de traballai,
malandrinus sentz’e contu
e i’su chi parit prus tontu
indi 'oddit sa musca in s’aria!
Minci anca seis bassius
infangaus fintzas a bruncu
in donnia soti de pecau:
minci e chini s’at isbiddiau!
Chini, malintentzionau,
si aunit cun tres o cuatru
bribantis che a issu e totu
e cicant a s’unu i a s’atru
po ddu torrai a pediri,
chi no ddu podint bociri.
Chini, malu pentzadori,
bogat famas a su bixinu
narendu chi fradi Crispinu
a is oras prus serchetas
aturat fendu marietas
e i dd’iat agatau su crabu
gioghendu cun sa pobidda,
candu chi totu sa bidda
ddu depit arraspetai
ca arrancu de gunnedda
no ndi dd’at andau mai.
Cropu de anca seis arrutus!
E a mimi no m’eis bogau,
aici si ndi boghint is ogus
e i's'aba de su figau,
chi a mesudì tocau
i mi seu abarrau
aundi est gomai Prudentzia
a fai su meigama,
candu chi sa scuredda
no potàt mancu dentis
e sentza de contai
atrus incumbenientis?
Seis bosatrus is bribantis,
bagadìus e bagadìas,
chi a sa muda i a su scuru
inci besseis a manu muru
candu no ddui est babbai,
ca tengu fintzas bregungia
de ddu nai me in s’artari.
Ohi… amomìa scura!
A no isciri ca ddu est s’inferru,
a no tènniri paura
de cussa bestia de Lutziferru!
E no ddu bieis pintau
ca potat su frucaxu
e sa coa de atzraxu
cun farruncas de intruxu?
Cadebai a Coixedda,
cun is corrus trotoxaus
e is ungheddas de molenti
a gropas de su tzrapenti
ca potàt seti concas
sentz’e contai is iscropionis
pìbaras e caborus
chi ddui’nd’at a ceddonis.
E tigris e lionis
e cantu no ddui’nd’at!
Cantu brabaridadi!
Mincidissu e ita giogu
ddui fait unu tiauleddu:
a su sessu femininu
iddi ghetat prumu scallau;
a su sessu masculinu
ddi brintat una barrina
chi ddi passat me in sa schina
e s’indi dd’ogat in culu.
Ahi, ddui’nd’at de tremi
e de fai oratzioni
mancai fessit unu bremi.
 
E non prangeis ancora,
ca seis totus crocobendi?
Sàtana, bessi a foras
de cussu fossu prefundu
e ingiriamidda a tundu
custa bidda 'e framassonis
e bogandeddus a truba
de peri is arranconis,
ca ti ddu cumandu eu:
poninceddis unu tarrori
a custa genti schirrioba
chi is domus s’isbéntuint
che i sa palla in s’axroba,
ca abbisongiu est chi potint
su coru e su figau.
 
Ma ita mincialli chi seu:
a chini prèdicu deu?
A is truncus o a sa pedra?
Ma chi tzerriu… (no, medra!).
E chi fut po un’arriali
sa scomùniga papali
ddis betu in su mamentu
e ind’apu a fai scramentu
ca ind’ant a tènni pena
cantu ddui’nd’at in s’inferru
in su culu de sa cadena.
 
Prestu, gopai Ninni Frori,
su sragastanu majori,
biteimindi is candebeddas,
labai ca funt tres
asuta de su faristou,
una groga e duas nieddas,
cumantzaiddas a allui
e giai chi seis ingui
arregollei su brebriàriu,
totus is arrasponsòrius
e cun s’antifonàriu,
sa capa de pontificali
s’asprassoriu e su missabi
e istrepus cantu ddu at,
ca deu gei tengu innoi
sa scritura de is Profetas,
is oratzionis serchetas
e is brebus de Salamoni,
is salmus sabatinus
cun un’àtera oratzioni
cosa chi apu fatu deu:
Alfea, beta, agios, o Teu,
mega, solfa, eleison, imas,
vanitas, copua e gimas,
disperditio demoniorum,
lìburus de gomai Osanna,
chi ant a tremi che i’sa canna
tot’is contribulaus
virtus, psalmorum martiritzaus,
e is iscritus de predi Jacu.
Imoi bos apu a fai biri
s’onnipotentzia mia
cun totu sa teologia
chi potu ananti de is ogus,
chi ant a fueddai is tiàulus
mancai fessint a arrogus
e cun s’ornamentariu,
istrumentu poderosu
de mimi su Vicariu,
chi at a fàiri amoddiai
po totu su sparimentu
su coru prus atzraxau
e ddu depit annichilai
mancai fessit de stocu
o chi potit in piturras
su pilu che tzudda 'e procu.
 
A duncas incumantzeus:
siant iscomunigaus
e anatematitzaus
ab homine et latae sententiae
interditae suspensionis
censura de onnia incrementzia
de scomunioni majori
chi ddi fessit fruminada
de sa Curia de Arromas,
de totu sa cambarada
de is Papas e Cadrinalis
cun totus is tzaramoneris;
ddu nau e d’arrapitu:
chi siant iscomunigaus
e anatematitzaus
totus is chi funt brintaus
in s’eca de su Vicariu,
chi no ddui siat divariu
in peruna professioni,
siat in gradu e cunditzioni;
siant iscomunigaus
e anatematitzaus
totus is capus de is ladronis,
crobetoris e ischidonis
(e po cussu in custa bidda
inci at tanti bribantis…)
a chini scidìat e scidi
su chi m’ind’ant liau
e no dd’at arrellatau.
Siant iscomunigaus
e anatematitzaus
is chi ant donau agiudu
o calincunu cunsillu,
siat mannu o siat pitìu
siat babbu o siat fillu,
e candu si nau a totus
s’at a intendi de seguru
mascus e fèminas puru.
E si de is pegus mius
algunu nd’ant bocìu,
at èssiri iscomunigau
chini totu ind’at papau,
siat a prangiu siat a cena
e at a patiri sa pena,
cumenti chi èssiri pisciau
in su Sancta Santorum,
nihilis mutationis
percussione clericorum,
che chi mi èssiri scorriau
fatu a befa e acracaxau.
Siant iscomunigaus
e anatematitzaus
a chini nd’at fatu prexu,
siat acanta o siat atesu,
is chi s’indi funt arrisius
e is chi s'ind’ant a arriri
e de manera chi
passit sa scomunioni
de is babbais a is mamais,
de generatzioni in generatzioni,
e po chi totus cantus
aturint beni ligaus
ddus intregu a Berzebù,
su cumandanti generali
de totus cantus is tiàulus,
po chi ddus acudat issu,
missus et mincidissus,
dracones et omnes abissus
spiritus procellosus,
strepitus et stridores dentiun
blansphemantium et stridentium,
po chi siant abruschiaus
comenti abruschiant is procus,
supter, supra, inter et foris
in carbonibus desolatoris…
ca seu totu strologau
de candu m’ind’ant furau
is crabas e is brabeis.
Po chi no potzant prus
arrapinai faci a susu
chi mi ddus cabint a fundu
in tenebras interiores
po no biri prus su mundu.
Ddus trumentint donnia dì
a mangianu e a merì
cun centu e unu martoriu
po chi tzerrint agitoriu.
E in finis de totu custu,
po chi mroxant de assustu,
ant essi de totu is cresias
de is biddas e de Casteddu
tocadas a sonu de mortu
is campanas a mateddu,
e de morus e de cristianus
de trucus e prubicanus,
e po èssiri de sinnali
inci betu is candebeddas,
sa stoba e su missabi
e strepus cantu ddu at
po chi siant apatigaus,
e aici s’ant a apatigai,
fillus de perditzioni,
maledictus in igne eternum
cun malis et tentationis
et stercus demoniorum.
Tronus, lampus e stracìa
e bentus de donnia genìa
ddus potzant acumpangiai
et in testimonium veritatis
siant cum malandrinis
aqua, sulfur et ignis,
et geennam sempiterna,
chi no sciu ita tiau at èssiri,
et cum omnibus perditis,
de su chi apu nau innantis
diabolibus et spiritis,
rumoribus et terremotus
tengant a bius i a motus
eorundem et ipsorum
per omnia secula seculorum.
 
E ita pentzastis ca brullamu
o mi pigastis po macu
candu si predicamu?
No est nudda ancora su sciacu:
gei mi dd’eis a nai
totu sa chiriella
candu feti si scongiuru
cun cust’àtera bagatella
chi no dd’eis agatai
nimancu me in su Credu.
Imoi gei ind’eis a intendi
frasias e maladitzionis
de s’annu de Mrechisedecu,
de candu in su traberecu
su babbu nostu Aramu
iat frastimau su fini
de Martini e de Gaini
cun totu s’arratza insoru.
Imoi bollu biri su coru
de su prus prepotenti,
chin’at èssiri aici balenti
de no si spiridai
de sa frotza de is frastimus
chi bos apu a brabatai:
surgite ungues et angues
et latrones et furuncos
repetunde de abitaculis
et in sordibus sordescant
et nunquam compungimini
moriant impenitentes
et non amplius revertimini,
surgite de aquilonibus
et omnibus contemniscite,
chi a tzichirriu de is barras
potzais isciampitai
et oculis sprepeddatis
de crobus e istoris
sint in cornibus fruconatis
et Satanas a sinistris
quadrigentos comburescant
et mulieres necaturas
ca funt eguas pibirudas
sentz’e nisciunu arreparu,
disperdantur, percutiantur
malus genus viperarum.
Scimbulatis et legatis
hominis et feminibus
comenti mallant is bois.
Truncus i àstuas
boghint e pampas de fogu biu,
cum funibus acollaturas
in speluncam sempiternam
nunqua foras fugaturas.
Surgite, Baalam, de fornacibus,
totu cantu sa canallia
crucifigite latrones
qui Vicarium furaverunt
et omnibus disperdimini
nisi totum reliquimini
unde, tunde, disurpare,
contristatus stimulantium
nec quemque salvos fieri
eorundem ac flagellis
animis et corporibus
frigoris et tempestate fame,
siti et nuditate
et nunquam pace in eis,
po sempri acabèis.
 
Po totu su chi eis fatu
chi totus is canis de pratza
bos cruxant avatu
e si sigant aundi seis.
Una passada 'e tronus
bos abruxit bius e bonus
e fatus a mutzioni,
ancu s’ind’arruat sa domu
e s’indi boghint a marroni,
chi si biant caminendu
cun sa conca 'e su genugu
e in su caminu paris
‘os isdollocheis su tzugu,
fatzais arrastu de crabu
i arrastu de mraxani,
s'indi tirit donnia cani
un’ancodeddu de croxu
i a pedra su bixinau
si tirit a motroxu,
e donnia borta chi andais
a cicai fèmina allena
po fai su mabi crabinu
cussa cosa chi potais
no indi dd’ogheis prus
e che is canis acrobaus
atureis totu e is dus.
Sempri chi eis a bassiri
po fai aciapa o a pastorai,
is budellus innia e totu
s’indi potzant abasciai
e si pongiat unu bentu
chi osi pesit a bolai
che i’sa folla 'e su sramentu.
Ancu fatzais unu sartu
de sa punta prus in artu
chi s'indi boddant a cullera
e donni ’orta chi a su prossimu
eis a disigiai mali
sa sangia, fillus mius,
s’indi boghint a cungiali
e pudesciais a bius.
Su priogu e su fàdigu
bos cruxat a muntoni
cumenti su grugulloni
ddui currit a su trigu.
Sempri siais isconsolaus,
tristus, sentz’e acunortu,
unu fàmini bos bengiat
chi bosatrus e totu
bos cumantzeis a mussius
e si bengat gana de atripai
a chini si donat a papai.
E po podi deu cannosci
cust’arratza de furuncus
si bessant corrus de mascu
e ungheddas de mobenti.
Satana, brutta bestia,
cun arrabiu e furori
si dongat sempiri molestia.
S’enemigu de su Sennori
bos tentit de manera
chi mamas, babbus e fillus
totus a cropus de obrada
bos segheis is cillus.
Aici at essi su fini,
aici at a mòrri chini,
o cunsillau o imbiau,
is crabas ind’at liau
e is brabeis de predi Antiogu,
chi paxi no at a tenni
ni arraposu in logu.
 
Custu serbat po is mascus.
It’apu a nai imoi
a is eguas colludas?
Minci e chini si at parau!
Gei nd’eis cundiu sa 'idda
cun centumilla maneras
de lussuria e disonestadi!
Tengu fintzas bregungia
de ddu nai me in s’artari:
s’indi andàis a Casteddu,
it’an ca feis me innì?
Nant c’andais a srebí;
unu tiaulu, a bagassai!
E fintzas po tres arrialis
bos feis iscrapuddai
de pustis chi su sodrau,
su sennori cavalleri
bos ant apicigau
su mali furisteri.
E imoi a intru 'e bidda,
ita manera est custa,
ita tiau’ de farringiu?
Totu su logu est pringiu
e acanta de isciopai.
Candu mai custu s’est biu:
is bagadìas angiadas!
Eguas de su dimoniu,
anch’est su matrimoniu
e is cartas de isposai?
Minci e chini s’at isbiddiau
e potau a segus de carru!
 
E bosu, santu Luxori,
chi seis su protetori
e su santu miu diciosu,
chi seis tantu poderosu
in celu, in terra e mari,
fadeimiddu su favori:
chi totus de su puntori
mroxant conca a pari.
Mirai chi si ddu nau:
si est chi mi ddu feis tenni,
po essi meraculosu
eis a cannosci a mimi.
Bos apu a fàiri una festa
mancai de cad'e s’atza,
ddui at a essi donnia arratza
de genti furistera,
ddu ad a benni po fintzas
mrachesus de Casteddu,
ddui at a essi brufessioni
cun sulitu e tamburinu,
guetus e fogadoni.
Mirai, si miticoi
no m’alcantzais sa gratzia,
no eus a andai certa-certa
cun èsperus e cumpretas,
e pigu a santu Cristolu
e bosu me in su nìciu
abarrais solu solu.
E un’àtera cosa puru:
bos fatzu abarrai
sentz’e lantia a su scuru.
 
E bosaterus, becus futudus,
ancora seis tostaus?
Deu s’abetu, labai!
Ni cun santus, ni cun tiaulus
no nci brulleis meda,
asinuncas oi e totu
ind’eis a torrai sa sceda,
e s’apu a biri a baceddus,
fatus a cancarroni,
morendu me in sa bia
sentza de cunfessioni.
O creèstis ca brullamu?
Oh, ita molentis chi seis!
Epuru gei ddu scieis
chi su caràtiri miu
tenit s’autoridadi
de torrai su mortu a biu.
Ellus e duncas? It’est custu?
Malinnius e discannotus,
chi boleis degumai
po fintzas is satzerdotus?!
 
Submitted by Hampsicora on Tue, 13/01/2015 - 23:30
Last edited by Hampsicora on Thu, 28/05/2015 - 09:18
Align paragraphs
English translation

The excommunication of Father Antiochus rector of Masuddas

People of Masuddas1
who, at the time to drive back2
chickens and hens,
go out rummaging around,
pay attention to me,
to all I tell you,
and see if I'll have reason
to search for my goats,
since it is already twice
that I made it known
and this one will be the third
and last warning.
But in order that no one
may argue whether
it's true or not,
doubting in his ignorance,
we'll stir it up again,
according to the custom
and by order of Monsignor.
 
For those who don't know,
at the first dawning of the twentieth day
of last month,
in a dark night
just before daybreak,
at around two or three in the morning,
they were more than five or six people
who, equipped with pistols and rifles,
went by Gennereta,3
assaulted the gate
and took away the goats
that belonged to me, the Parson;
and according to the report
which Sir Notary
did in the Curia,4
all details match
with what was related
by my buddy Ninni, the commander,
with all his country guards,
in accordance with the finding
of the Delegate Judge5
of this community,
that in the matter of doctrine and wisdom
no one can hold a candle to him.
 
Thus let's raise our voice:
there were twelve goats,
not to mention
four lambed sheep
and three more lactating
that, five days before,
since they were too tiny,
had abortions.
There was a lambkin
less than one year old
that, poor little, couldn't
even go out to graze,
since his fur was polished
by how much fat he was,
neither by night nor by day.
There was the big billy goat,
there was the leader ram
and one more that I kept
and which I used to donate
every year, at Easter,
with nothing bad,
to a woman good friend of mine.
And as a sign
all my animals wore
a leather collar.
Only the billy goat,
so that he was wide-awake,
wore a rattle and a bell.
Silly! He didn't ring
when he was taken away:
I would have gone out
with my dagger and my blunderbusses,
and they would shit
even their own pants.
 
That's enough, let's get on with the story
for I don't want to turn green by anger:
my sheep were black
and they had, as a sign,
small cuts on their ears;
the lambkins were
beautiful and nicely ruffled
and to be recognized
they had no tail
and had small twisty horns.
All rams had
the same coat and colour:
one of them was bearded
and another was aggressive6
and as a sign,
since he used to bump,
he was missing one horn.
The goats and billy goat's wools
were mixed,
long-haired and short-haired,
and altogether caked with dirt;7
only one of them
walked with a limp
because he had fallen
into a cleft.
They left one sheep
because she was all mangy,
chapped and rheumy.
And a shot of blunderbuss balls
may they have, fired in the bunch,
that, although in the dark
their eyes weren't sick!
Huh, if I had noticed it,
- fuck whomever gave birth to you
and whomever carried you in the rear of their cart! –8
surely I’d have driven you away
empty-handed and ashamed
without head nor brain.
 
That's enough, back to the point,
for I don’t want to get annoyed.
In addition to what I’ve said,
I almost forgot to mention,
there was a castrated male
that I used to kill every year
on St. Liberatus' day,
and, as a sign,
he had streaked fur
and one popped eye
due to a puncture of thorn.
In conclusion, this
is all what I’ve missed.
Under penalty of excommunication,
and major excommunication,
for those who robbed the rector,
by order of Monsignor,
those who took advantage
and keep it secret
are all obliged
to relate it
in Curia or in confession,
let him be whoever he may be
is obliged by force
to denounce it.
 
Miserable people,
bold and bullies,
who don’t leave anything where it is,
listen and pay attention
to what Father Antiochus tells,
otherwise I promise you
that I’ll make such a writing
that in any corner,
countryside and farmlands
won’t remain even one stem
of all livestock and crops
and not even one farmer or shepherd
(oh goodness, my God!)
and that the whole village,
without any hope,
will be melted like lead
and both big and little people
will fade like smoke.
 
Raider people,
already forsaken
by the hand of the Creator,
go back to penitence!
If by accident you won’t break free
from your problems of conscience,
you'll possibly break out in farts.
Come on… come on.. Old Nick
with all your devils.
But why are you laughing?
See that you are really wicked,
there is no one worse than you,
and you’re all together
a gang of thieves.
Neither sheep nor lambs,
neither cows nor oxen
can live, whether they are from the village
whether they are strangers,
because everyone wants to intrude
into the asshole of his fellow.
What the hell kind of manners is it?
What a mess are you making?
And then you get annoyed
because they throw you into prison:
it would be better on the gallows
and I’d say very well done
because you’re like foxes,
thieves like cats,
envious of other people's things,
(so may your eyes pop out!)
lazy like dogs,
and you want to live by stealing
and without working,
dissolute rogues;
and the one who looks the dumbest
is capable to catch a fly in the air!
Fuck the place from where you came out,
muddy up to your snout
in all sorts of sins:
fuck whomever cut your umbilical cord!
Someone, malicious,
joins three or four
scoundrels like himself,
and attempt to reduce
someone else to begging
if they can't kill him.
Someone, evil thinker,
spreads rumors among neighbours
saying that Brother Crispin
at the most secret hours
stays put messing around
and that the cuckold caught him
joking with his wife,
when the whole village
must respect him
because the smell of skirt
never stuck on him!
Damn the body from which you’ve fell out!
And didn’t you bring out
- so may they take out your eyes
and the lobe of your liver! –
that just after midday
I myself have remained
at Mrs. Prudence’s home
to take a nap,
when the poor woman
hasn't even teeth,
not to mention
other ailments?
It’s you the scoundrels,
unmarried men and women,
who, on the sly and in the dark,
go out walking along the wall,
when your daddy isn't there,
that I’m even ashamed
to say this from the altar.
Oh… my goodness!
You don’t even know that there is the hell,
you are not even afraid
of that beast of Lucifer!
Don’t you see him, pictured
holding a pitchfork
and with a steel tail
and claws of vulture?
Beware of the Beast,
with twisted horns
and donkey hooves,
riding a serpent
that has seven heads,
not to mention the scorpions,
vipers and snakes
which are countless.
And tigers, and lions,
there's plenty of them!
What a barbarity!
What the hell, just look
the trick that the devil does:
he pours molten lead
to the female sex;
and to the male sex
he sticks inside a drill
that crosses his back
and gets out from the ass.
Ah, there are a lot of reasons to tremble
and to say prayers
even it were nothing but a worm.
 
So, you aren't crying yet,
are you all still chattering?
Satan, come out
of that deep hole
and encircle all around
this village of Freemasons
and chase them out in herds
from all their dens,
for I command you so:
cause such a terror
to this trivial people
that their houses may get swept away
like straw in the farmyard,
so that they need to have
a strong heart and liver.
 
But, muggins that I am:
to whom do I preach?
To trunks or to stones?
To whom do I shout… (no, shit!).
Even if it were for one penny,
I would throw to them
the papal excommunication right now
and I’d frighten them so much
that they’d feel sorry for them
all those who are in the hell
at the bottom9of the chain.
 
Hurry up, Ninni Frori buddy,
the senior sacristan,
bring me the small candles,
mind that there are three
under the lectern,
one yellow and two black,
begin to light them
and as you are there
pick up my breviary,
all the responsories
and the antiphonary,
the ceremonial cloak
the aspergillum and the missal
and all the tools, as many as they are,
because I’ve got already here
the scripture of the Prophets,
the secret orisons
and the exorcisms of Solomon,
the sabbatical psalms
and another prayer,
something that I made myself:
Alpha, beta, agios, o Theos,
mega, solpha, eleison, imas,
vanity, copula and gimas,
dispersion of demons,
the books of auntie Hosanna
so all these wretched people
will tremble like a reed
virtue, of psalms, martyrized,
and the scripts of Priest James.
Now I’ll show you
my omnipotence
and all the theology
that I’ve got in front of my eyes,
so the devils will speak
even if they were in pieces,
and also the paraphernalia,
powerful instruments
that I, the Parson, have
and that will soften,
throughout their performance,
even the most steely heart
and will annihilate it
even if it were as hard as a stone
or had a hairy chest
like bristles of pig.
 
So let’s begin:
be excommunicated
and anathematized
by man and automatically
with interdiction of removal
and penalty of every inclemency
of major excommunication
that will be struck by lightning
from the Curia of Rome
by the whole gang
of Popes and Cardinals
with all their masters of ceremonies;
I say and I repeat:
be excommunicated
and anathematized
all those who entered
the gate of the Parson,
with no distinction
of any profession,
degree or condition;
be excommunicated
and anathematized
all the chiefs of the thieves,
abettors and troublemakers
(and that’s why there are
so many scoundrels in this village),
those who knew and know
what has been taken away from me
and didn’t report it.
Be excommunicated
and anathematized
those who gave help
or any advice,
be it big or be it little ,
be it father or be it son,
and when I say all
I mean for sure
males and females too.
And if any of my beasts
have been killed,
they’ll be excommunicated
all those who ate from it,
be it for lunch or be it for dinner,
and they’ll suffer the punishment
as if they had peed
in the inner Sanctum,
without any moderation,
beating by clergymen,
as if I were been torn in pieces,
mocked and crushed.
Be excommunicated
and anathematized
those who took pleasure in it,
were they near or were they far,
those who laughed
and will laugh at it
in a way that
the excommunication passes
from fathers to mothers,
from generation to generation,
and, so that all of them
remain closely tied,
I entrust them to Beelzebub,
the general commander
of all the devils,
so that he takes charge of them,
legates and fiends,
dragons and every abyss,
stormy spirit,
shrieks and gnashing of teeth
of blasphemers and screamers,
so that they may be scorched
just like you use to scorch the pigs
below, above, inside and outside
in embers of desolation…
for I’m really stunned
since I’ve been stolen
my goats and sheep.
So that they can no longer rob,
let them be with their face upwards
brought down to the bottom
into inner darkness
to see no longer the world.
Let them be tormented every day
morning and evening
by a hundred and one sufferings
so that they’ll call for help.
And at the end of all this,
so that they die of fright,
the bells of all churches
of the villages and of Cagliari
will be rung with funerary sound,
to the sound of hammer
by Moors and Christians,
by Turks and Publicans,
and as a sign
I throw down the candles,
the stole and the missal,
and all the tools that there are
for trampling on them:
likewise may they be trampled on,
sons of perdition,
cursed in the eternal fire
with the evils and temptations
and shit of devils.
Thunder, lightning and storm
and any kind of wind
may they accompany them
and as testimony of the truth
may there be with the rogues
water, sulfur and fire
and the everlasting Gehenna
that I don’t know what the hell it is,
and with all the lost souls,
that I mentioned before,
devils and ghosts,
clamours and earthquakes
in life and in death
may they be with them
forever and ever.
 
Did you think I was joking
or did you believe I was a fool
when I was preaching?
Your woe is yet to come:
yeah, you'll recite
all your rhymes
when I’ll just haul you over the coals
with this other little piece
that you’ll never find
even in the Creed!
Now you’ll really hear
the rebukes and curses
of the days of Melchizedek,
when in the tabernacle
our father Adam
cursed the end
that Martin and Gabinus met
along with all their kin.10
Now I really want to see
the heart of the boldest of you,
who will be so brave
not to be possessed
by the strength of the curses
that I’ll mutter to you:
Rise up, claws and snakes
and robbers and thieves,
come back from your dwellings
and let them be soiled by filth
and never get prodded away,
may the obstinate sinners perish
and never return,
raise from the north
and tremble all of you,
to the sound of screeching jaws
may you dance
and with eyes made lidless
by crows and hawks
may they be pitchforked by horns
and be Satan to their left,
may four hundred burned
and the women will be killed
because they are petulant bitches
without any remedy,
may they disperse, beaten,
bad breed of vipers,
upset and tied
both men and women
just like the oxen are castrated.
May they eject trunks and splinters
and flames of blazing fire,
with their necks tied by ropes
in the eternal cavern
and never they will run away.
Rise, Balaam, from furnaces,
and all your wicked people
crucify the thieves
who stole the Parson
and disperse yourselves everyone
unless you give up everything
hence, beat, usurp,
afflicted by torments
and nobody can be saved
of them, and with whippings
on their souls and bodies,
of coldness and from weather, hunger
thirst and nudity
and never peace for them,
may you end up like this forever.
 
For all that you’ve done
may all the dogs in the square
run after you
and follow you wherever you are.
May a downfall of thunders
burn you alive and well
and, turned to ember,
may your home fall down
and may you be chased with a big hoe,
may you be seen walking
on the tip of your knees
and even in the flat road
may you fall and break your neck,
may you stink like a goat
and stink like a fox,
may every dog rip off
a little piece of your skin
and may your whole neighbourhood
throw stones at you till to death;
and each time you go
in search of someone other's woman
to make the “goatish play”,
that thing you have below
may you not take it out,
and just like dogs copulating
may you both remain stuck.
Whenever you go out
for stealing or grazing,
your entrails, right there,
may they drop down,
and may blow a wind
that lifts you in flight
like a leaf of vine branch.
May you make a jump
from the highest point
and may they collect you with a spoon,
and whenever to your neighbour
you’ll wish evil,
my sons, may they collect
your pus by the schooner
and may you rot alive.
May lots of louses and dirt
persecute you
like the beetles
that rush to the wheat.
May you always be disconsolate,
sad, unlucky,
may you get so hungry
to consume yourself
by biting,
and may you be eager to beat
the one who feeds you.
And so that I can know
what kind of robbers you are,
may you have ram horns
and donkey hooves.
May Satan, ugly beast,
with rage and furor
always molest you.
May the Lord’s enemy
tempt you in such a manner
that mothers, fathers and sons
break their foreheads
all together with plough strokes.
This is how the end will be,
this is how they'll die those who,
either counselled or sent,
took away the goats
and sheep from Father Antiochus,
and they won’t find neither peace
nor rest anywhere.
 
This applies to the males.
What shall I say now
to the masculine bitches?
Fuck her who bore you!
You’ve filled up the village
with one hundred thousand ways
of lust and immorality!
I’m even ashamed
to say this from the Altar:
you go to Cagliari,
what do you say you do there?
You say you go to work as maids:
to hell! you go for whoring!
And even for three pennies
you get screwed
after the soldier
and the sir knight
have infected you
with the foreign disease.11
And now, within the village
what manner is this?
what devil of craving?
the whole place is pregnant
and is about to burst.
When we’ve ever seen something like this:
the maidens with children!
Bitches of the devil,
where is your matrimony
and your marriage certificates?
Fuck the one who cut your umbilical cord
and carried you on a cart!12
 
And you Saint Luxorius,
who are the protector
and my favorite saint,
you who are so powerful
in heaven, earth and sea,
please do me the favour:
let them all die at once
by a bad disease
Look, I tell you this:
if you grant me that favor,
as you are so miraculous,
you’ll know who I am.
I’ll do for you a party,
even if it costs me a lot,
there will be every sort
of foreign people,
there will come even
marquises from Cagliari,
there will be a procession
with flutes and drums,
fireworks and bonfire.
But look out, if by chance
you don’t accord me the favour
we won’t stay quarreling
with vespers and complines:13
I’ll take away Saint Christopher
so you’ll remain all alone
in your niche.
And another thing too:
I’ll leave you
without a lamp in the dark!
 
And you, fucking cuckolds,
are you still mulish?14
Be careful, I’ll wait for you!
Don’t joke much
neither with saints nor with devils,
otherwise, precisely today,
you’ll must account for this,
and I’ll see you walking
with crutches, crippled,
dying on the street
without confession.
Did you think I was joking?
Oh, you’re just like jackasses!
And yet you really know
that my character
has the power
to turn the dead into living.
So what? What is this?
Malicious and ungrateful people
who want to tithe
even the priests?!15
 
 • 1. Masuddas (in Italian Masullas) is a small village that lies in the Campidanu, the largest plain of Sardinia.
 • 2. "Accuiai" means precisely to bring them back to their coops, that is, at sunset.
 • 3. A countryside location near Masuddas.
 • 4. The official residence of a catholic bishop.
 • 5. A judge oh higher grade, assigned to the most serious crimes.
 • 6. The word "incorradori" derives from "corru" (horn): this ram used to gore with his horns.
 • 7. It’s an unusual thing since goats are clean animals but it’s possible if they lived together with sheep, that are dirtier.
 • 8. This curse is directed to the mothers who bore them and to the fathers who drove an oxcart carrying their families. In the old times the oxcart was a means of transport widely used by farmers in the plain of Campidanu.
 • 9. Literally: in the ass, meaning the lower and more abject point of the chain of damned souls.
 • 10. A bizarre reading of Adam's sin.
 • 11. The syphilis.
 • 12. See previous footnote.
 • 13. Night prayers.
 • 14. ”Tostau” means “hard”, intending “hard to convince”, stubborn, rocky.
 • 15. To the times when this poem was written, the ecclesiastical tithes had just been abolished.
Submitted by Hampsicora on Thu, 15/01/2015 - 22:39
Last edited by Hampsicora on Fri, 29/05/2015 - 06:34
Author's comments:

This amusing poem was written around the mid-nineteenth century, his author is unknown.
It tells of a country priest who were stolen twelve goats and some sheep during the night.
So he makes a funny sermon in church invoking the God’s curse over the whole village and pronounces a solemn excommunication against the thieves, their associates and all those who took any part in this crime.
Then he consigns them in the hands of Satan and wishes them the worst luck.
It’s considered one of the best satirical poems of the Sardinian literature.
.
The lines in italics are written in a funny pseudo-Latin.

5
Your rating: None Average: 5 (2 votes)
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
More translations of "Sa scomuniga de ..."
EnglishHampsicora
5
Greek Guest
Collections with "Sa scomuniga de ..."
Idioms from "Sa scomuniga de ..."
See also
Comments
Guest    Mon, 02/02/2015 - 18:09

Gratzias meda, Marco!!! :-)
Proprio un rispettabile lavoro!

evfokas    Wed, 25/02/2015 - 18:58

Thank you Marco for this delightful and hilarious poem as well as your epic translation. Father Antiochus makes inquisitors sound like a sunday school choir
My long list of suggestions:
Some pronouns are off, use who/he/his for people that/it/its for all the rest
acuiai > drive back (take back can be misunderstood unless you say: take chickens and hens back)
chi, a pistola > who ...
ddui at fatu me ... > which Sir Notary
gopai Ninni > dear friend ... (buddy is informal)
chi in drotina ... ddu'ind’adi > in the matter of ... no one can hold a candle to him
chi donnia > which I donated
cratzonis > pants
sigaus a nai > let's get on with the story
i a corrixeddus > and had ...
Is mascus > all rams
incorradori > was aggressive / was a brawler
minci e chi si at parau > fuck whomever gave birth to you / and whomever carried you in the back of their cart
ca donnia annu dd’ocìa > that I useD ...
obrigaus > obliged
prepotenti > bullies
ti sbòddias > get away
E ita tiàulu de manera > What the hell kind of manners
beni fatu > well done
minci e chini s’at isbiddiau! > fucκ him_who/whomever ...
aturat fendu marietas ... > messes around ...
i mi seu abarrau > ... footled
candu no ddui est babbai > when your daddy isn't there
chi is domus s’isbéntuint > ... may get swept ...
gopai Ninni Frori > Ninni Frori buddy
su sragastanu majori > senior sacristan
e istrepus cantu ddu at > ... as many as they are
ca deu gei tengu innoi > because ...
de mimi su Vicariu > that I, the Parson, have
po totu su sparimentu > throughout their ...
siant iscomunigaus > let them be ... (OR be excommunicated)
chi ddi fessit fruminada > ... struck by lightning
su chi m’ind’ant liau > what has been taken away from me
siat mannu o siat pitìu ... > be it big or be it little / be it father or be it son
algunu nd’ant bocìu > have neen killed
chini totu ind’at papau > ... who ate (from) it
siat a prangiu siat a cena > be it for lunch or be it for dinner
siat acanta o siat atesu > were they near or were the far
po chi siant abruschiaus > so that they may be ...
arrapinai faci a susu > let them be ...
Ddus trumentint donnia dì > let them be ...
tocadas a sonu de mortu > ... with funerary sound
e aici s’ant a apatigai > likewise may the be ...
ddus potzant acumpangiai > may it accompany them
et cum omnibus perditis > ... souls
No est nudda ancora su sciacu > Your woe is yet to come
candu feti si scongiuru > when I'll haul you over the coals
bagatella > little passage/piece
de Martini e de Gaini ... > that Martin and Gabinus met / along with all their kin
chi bos apu a brabatai > that I'll hurl/throw at you
et in sordibus sordescant > and let them be soiled by filth
et nunquam compungimini > and never get prodded away
sint in cornibus fruconatis > may they be
quadrigentos comburescant ... > may four hundred burn
disperdantur > may they disperse
et omnibus disperdimini > and disperse yourselves everyone
nisi totum reliquimini > unless you give up everything
flagellis > with whippings
animis et corporibus > on ...
rigoris et tempestate fame > of coldness and from weather, hunger
po sempri acabèis > may you end up like this forever
Una passada 'e tronus > May ... (move may before "a downfall ...")
e s’indi boghint a marroni > and may you be chased
e in su caminu paris > even ...
fatzais arrastu de crabu > may you stink like a goat / and stink like a fox
si tirit > throw AT you
fèmina allena > someone other's ...
po fai su mabi crabinu > to play hide the hot_dog/sausage/weenie/cannoli/bratwurst/salami/snake (and there's more to the list not to mention expressions not containing the term play)
atureis totu e is dus > may you both remain stuck
s’indi potzant abasciai > may they ...
e si pongiat unu bentu > and may a wind blow (I don't think that such is needed here, if you want it: may it blow such a wind ...)
sa sangia ... a cungiali > may they collect your pus by the pint/mug/schooner
e pudesciais > and you rot
Su priogu e su fàdigu > May ...
ddui currit a su trigu > that rush ...
Sempri siais isconsolaus > may you always be ...
e si bengat gana ... > and may you be ... to bite the hand that feeds you / to beat the one who feeds you
Satana, brutta bestia > May ...
totus a cropus > (better to reverse lines) break their foreheads / all together with plough strokes
Aici at essi su fini ... > This is how the end will be, this is how they'll die ...
o cunsillau o imbiau > either counselled or sent
chi paxi no at a tenni > ... won't find ...
minci e chini > Fuck her who / fuck the one who / fuck whoever
chi totus ... > (all at once is the same with at once, it's better like this:) let them all die at once / from a bad disease
genti furistera > foreign people / foreigners (strangers are sconosciuti not stranieri)
sa gratzia > the favour
e pigu a santu Cristolu : (Lol, there's a greek saying that goes: Even saints need to be threatened)
seis tostaus > play_it_hard/play_hardball/dogged/mulish
ni cun santus, ni > neither ... nor
oi e totu > now on / from today and on
molentis > jackasses
su mortu a biu > the dead into living

Hampsicora    Thu, 26/02/2015 - 18:20

Thank you Evan, perhaps I'll adjust my translation next week, I'm quite busy in these days.

evfokas    Fri, 27/02/2015 - 10:52

Prenditi il tuo tempo

Hampsicora    Sun, 08/03/2015 - 23:38

Ok, I have a little free time now.
Do you recall the inquisition? Priest Antiochus seems to me rather a tribal sorcerer Regular smile
Do you think “Father Antiochus” sounds better than “Priest Antiochus”? We use the appellation “Predi” (as in Italian “Don”) for secular priests, and “Para” (that means Father, as in Catalan “Pare”) only for the monks. I don’t know very well the English ecclesiastical terminology.
Thank you again for your useful suggestions. So these are my observations:
In fact sometime I’m unsure about the use of who/that/which. I’ll study it in deep.
“Acuiai”: “drive back” is fine. This word derives from “cuili” (fold, shelter) but in the campidanese rural pronunciation the “L” is omitted. It’s derived in turn from Spanish “cubil”.
“Gopai” is a really informal appellative, used with old and well known friends (Ninni is a diminutive of Anthony). It takes less importance to the fact that Ninni is a commander. Maybe “buddy” doesn’t fit but “dear friend” seems to me more formal.
“Donnia” isn’t a verb. It means “every”, “each” (donnia annu = every year).
“(i)ndi fadia s’arregalu” = I made a gift of it.
(in this sentence “gomai” is the feminine of “gopai”, a very familiar friend).
“pants” sounds well. Is it the American word for “trousers” or is it current also in England?
“Incorradori” comes from “corru” (horn): he used to gore with his horns. I don’t know if there is a more specific English word.
“Sboddias” means exactly get free from bonds or envelopes. Maybe it's better “loose” or “get rid”?
“prus beni fatu”: “prus beni” means “better” (“more well”) but if you think it doesn’t sound well in English I’ll translate simply “well”.
“Aturai” (“aturat fendu marietas”) and “Abarrai” (“mi seu abarrau aundi est gomai Prudentzia”) are synonyms: they mean stay in a place, remain for a long time, be unwilling to leave or forced to stay. So I think we could find a single english word for them.
“Brabatai” is said ironically: it means to say something in a low voice and in a confused way. Actually Priest Antiochus is speaking aloud and clearly. So hurl/throw isn’t the right translation.
“s'indi tirit donnia cani un’ancodeddu de croxu” : the word “tirit” has a different meaning from the italian “tirare” (throw): it means remove, rip off.
“su mabi crabinu” is an old expression no longer used. Also in Sardinian there is a lot of allusive terms for this “play”. I prefer to maintain the word “goatish” (crabinu) which is more literal and suitable for a bucolic world such as the village of the poem. Anyhow I think its meaning is clear enough.
Nice saying about saints. Also in Greek villages were there these forms of idolatry?
Tostaus > mulish is perfect. We say also “tostau che mulu” (stubborn as a mule).
“Don’t joke much/neither with saints nor with devils”: it seems to me a double negation, do you think is it correct?
“oi e totu” means “right now” with reference to the present day. Can we say “right today”?

evfokas    Mon, 09/03/2015 - 17:49

Well, inquisitors were men of action and never had to use their rhetorical skills to threaten someone.
Father Antiochus sounds better, priests are called: Reverend, Father and Reverend Father
gopai Ninni > my buddy Ninni (sounds better with a pronoun)
gomai : ladyfriend realy sounds like someone you have sex with, better say a woman good friend of mine or something like that
pants : in british english it's understood, although when used it means underpants (or "rubbish" / "trashy"), so if you're caught with your pants down in the UK you're literally caught in the "act"
incorradori: the closest word I can think is "bullying" but you can use a phrase like "was lowering his horns for a fight" or an idiom like "was spoiling for a fight", "was asking for trouble/a fight"
sbòddias > [the prepositions used differ slightly with each expression] shake off (one's problems), break free from (one's problems), get rid of (one's problems), rid (one's problems), break loose (from one's problems)
prus beni fatu > very well done (sounds better)
aturai > stay put, won't move (a step)
brabatai > [in greek you also say whisper when you're about to yell, the only ironical expression that comes to mind right now in english is] spell out, chi bos apu a brabatai : that I'll spell out for you / I'll spell them out for you
s'indi tirit donnia cani un’ancodeddu de croxu : bite/rip off a little piece of your skin (sounds better)
Don’t joke much/neither with saints nor with devils : Whoops you're right either/or is better, but neither/nor sounds ok too maybe because it's in a different clause

Yes many pagan customs and superstitions are upheld even today in Greece although the church has whitewashed them, a nice custom in Crete pertinent to the poem is for the groom-to-be to steal animals from the father-in-law-to-be even before he asks his daughter's hand
Stubborn as a mule is the exact english expression and it's the same in greek too

evfokas    Mon, 09/03/2015 - 19:49

right now: oops, missed it, this is like an idiom and right today isn't right at all, but you can say: from this day on

Hampsicora    Tue, 10/03/2015 - 19:13

Phew… I hope my translation is nearly done at last.
Thank you again for your invaluable help.
I have just a few doubts left:
brabatai : his meaning is exactly “grumble” (or maybe “mumble”); since it’s not an idiom I think it can work also in English.
incorradori: what about “a stabber”? (or, if doesn’t sound too odd, “a gorer”?)
oi e totu: I think the right translation is “precisely today” or (less literal) “right now”
A last doubt:
How the Cretans do if a father-in-law-to-be has no animals to steal? Do they steal something else?

evfokas    Tue, 10/03/2015 - 20:27

Thank you too for your wonderful and interesting translations
Gorer is pretty strange, stabber is someone who stabbed a man, someone who uses a knife is a ripper/cutthroat, if you want to stay close to the original may I suggest something like: gore-happy bully
When you grumble usually you speak to yourself or complain indirectly without confronting the one you're complaining about. When you mumble you just speak indistinctly. I believe then that grumble / mutter are better
No I don't think Cretans would steal something else except for the daughter herself (if the father-in-law-to-be is bullheaded that is), mind you that the animals they steal are for the feasts to come (usually there are more than one), and as the Cretans say the stolen animal tastes better

Hampsicora    Sat, 14/03/2015 - 18:07

Sorry for my delay, I’ve been still busy in last days.
I think “mutter” is really better.
About “incorradori” I resolved to keep “aggressive” and add another footnote since I realize it can’t be translated with a single English word.
I hope it’s all right by now, thank you again.
And now let's go to see the Greek translation...

evfokas    Mon, 16/03/2015 - 18:16

Non c'è problema just as long as you're getting "busy" too

evfokas    Thu, 19/03/2015 - 20:51

Hi Marco, I've missed this one, just spotted it while checking the greek translation
chini iat èssiri chi si bollat > whoever may be (the one) keeping mum

Hampsicora    Thu, 19/03/2015 - 23:47

:O It must be a very idiomatic phrase, I don't understand what "keeping mum" means.

Guest    Thu, 19/03/2015 - 23:55

Oh, yes, if Evan allows me to give my own explanation! I think it is like the Italian phrase "acqua in bocca", I've used that phrase a lot in Italy and like I remember, it has the same meaning like Jamilet's meaning link!

Hampsicora    Fri, 20/03/2015 - 00:30

Oh yes, I understand now, it's just as the Italian "acqua in bocca", Fanì is right. But it doesn't correspond to the Sardinian phrase.
The literal translation of "chini iat essiri chi si bollat" is "whoever you want he could be"

Hampsicora    Fri, 20/03/2015 - 18:50

I think you're right. It's a reinforcement of "whoever". I'd translate something like "whoever he may be" or in Italian "qualsivoglia persona" or "chiunque egli sia"

evfokas    Fri, 20/03/2015 - 20:07

My bad, I thought it meant Whoever may be keeping his lips sealed
I got it now, it's something like: Let him be whoever he may be

Hampsicora    Fri, 20/03/2015 - 21:42

That's right. You always find an effective phrase, Evan.
I'll go to replace my translation with yours.