Sassari Mea (English translation)

Advertisements
Sardo-corsican

Sassari Mea

Dagaba la Saldhigna
e la famiria mea
pa travaglià lu soldhu
in terra furisthera.
 
Ma tu, Sassari mea
riveni sempri in sonniu
umpari a me figliori:
t’abbrazzu e poi mi drommu.
 
T’aggiu sunniaddu isthasera
Sassari mea, Sassari mea…
T’aggiu sunniaddu isthasera
Sassari mea, turraba da te.
 
Madonna di lu zeru,
damm’a Sassari meu
pa gosa in terra mea,
in casa mea campaba di più.
 
Puru si no mi drommu
o soggu irrasgiunendi,
basta chi sarrie l’occi
e ti soggu figgiurendi.
 
Cussì è l’emigrante:
travaglia e sinni mori
pa rimunì lu soldhu
pinsendi a li figliori.
 
T’aggiu sunniaddu una vostha
chi tu eri mostha, chi tu eri mostha.
T’aggiu sunniaddu una vostha
chi tu eri mostha ciaméndimi a me.
 
Madonna di lu zeru,
damm’a Sassari meu
pa gosa in terra mea,
in casa mea campaba di più.
 
Submitted by Hampsicora on Fri, 11/01/2019 - 22:00
Last edited by Hampsicora on Thu, 17/01/2019 - 09:37
Submitter's comments:

Music and lyrics by Ginetto Ruzzetta
.
The song starts at the minute 5:44 in the video

Align paragraphs
English translation

My Sassari

I left Sardinia
and my family
to work for money
in a foreign land.
 
But you, my Sassari,
always reappear in my dreams
with my children:
I hug you, then I fall asleep.
 
I dreamed of you tonight
my Sassari, my Sassari…
I dreamed of you tonight,
my Sassari, I was returning to you.
 
Holy Virgin of the heaven,
give me my Sassari
because in my land,
at home, I would live longer.
 
Even if I’m not asleep
or I’m talking,
I just close my eyes
and I’m seeing you.
 
That’s the emigrant’s life:
he works and dies
to raise money
thinking of his sons.
 
Once I dreamed of you,
you were dead, you were dead.
Once I dreamed of you,
you were dead calling my name.
 
Holy Virgin of the heaven,
give me my Sassari
because in my land,
at home, I would live longer.
 
Submitted by Hampsicora on Fri, 11/01/2019 - 22:03
Maria Speranza Russo: Top 3
See also
Comments