Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Си Пакъ (Transliteration)

  • Artist: Adyghe Folk Featuring artist: Bibars Appesh, Astemir Mashenkulov, Bashir Hatsuk, Shan Issac
  • Song: Си Пакъ
    1 translation
    Transliteration

Си Пакъ

Орайда си Пакъ,
Хьатрамэ гущэмэ я Пакъ,
О пхъэцокъэ рыкӀори си Пакъэ гущэмэ,
ХьакIэщы кӀуалэри си Пакъ,
ДжэнэкӀэ дышъэри си Пакъэ гущэмэ,
Мэстэ гъэшъуиери зыӀап,
А Стамбулы шхончыри лъэбыфы гущэмэ,
Къолэ бзыуцыфыри зыкӀышъу!
Мэзыпчэныпшъэри си Пакъэ гущэмэ,
Пшъэшъэ икъугъэри си Пакъ.
Орайда си Пакъ,
Хьатрамэ гущэмэ я Пакъ,
А зимыгъэсысэуи мэуджы гущэмэ
Хьатрамэ гущэмэ я Пакъ,
Дахэри къэбгъэу джыжьыщты гущэмэ
Хьатрамэ гущэмэ я Пакъ,
Пакъэри уджэмэ ахахьэ гущэмэ,
Уджыхэр лъэхъу лъэушъэхи,
Пакъэри уджыми хэкӀыжьы гущэмэ,
Уджыхэр мэщэо плӀаох.
 
О, хьэхьае Шъхьэгуащэ,
Шъхьэгощэ къаными итхыди,
Зэрэгъэдыдырэр икlуакlи,
Остыгъаер ыкlэкlэ къыречы,
Зичъыхьажьэу къумбылыжъыр къыдехы,
Хэшъаем нэмысмэ мэгубжы,
Зэе бжым гъуимыкlэ мэталъэ,
Лъапшэ мыучугъэхэри рехьэжи,
Чылэ ныкъор лъэмыджышlэ регъажьэ,
Тыгъэжьыкъо Лъащэри ялlышъхьи,
Зыlукlэрэ бгышъхьэми щэтlырго,
Гу зимыlэ шъаохэр хэмыхьи,
Хэхьагъэм ихьэлъэпс клекъузэ.
Лъакъуэ закъуэ лъэмыджыжыр регъабэ,
Набэрэ Нэбэкъуаэрэ зэдекъуы
Мыекъуапэ нэсымэ мэфэжъу,
Къушъхьэ ос къэжъумэ мэятэ,
Ку зэтет пчэндъы регъашлэ,
Шлэпхъаджэр ешлъэшы клетхъужь.
 
Submitted by WorldVexillologistWorldVexillologist on 2022-10-06
Transliteration
Align paragraphs

Si Paq

Orajda si Paq,
Ḥatramə guśəmə ja Paq,
O pḥəcoqə rykhəśy si Paqə guśəmə,
Ḥakhəśy khualəri si Paq,
Džənəkhə dyŝəri si Paqə guśəmə,
Məstə ġəŝuieri zyhap,
A Stambuly šxončyri tləbyfy guśəmə,
Qolə bzyucyfyri zykhyŝu!
Məzypčenypŝəri si Paqə guśəmə,
Pŝəŝə iquġəri si Paq.
Orajda si Paq,
Ḥatramə guśəmə ja Paq,
A zimyġəsysəui məudžy guśəmə,
Ḥatramə guśəmə ja Paq,
Daxəri qəbġəu džyźyśty guśəmə,
Ḥatramə guśəmə ja Paq,
Paqəri udžəmə axaḥə guśəmə,
Udžyxər tləẋu tləuŝəxi,
Paqəri udžəmə xəkhyḥy guśəmə,
Udžyxər məśəo plhaox.
 
O, ḥəḥae Ŝḥəguaśə,
Ŝḥəgośə qanymi itxydi,
Zərəġdydyrər ikhuakhi,
Ostyġaer ykhəkhə qyrečy,
Ziĉyḥažəu qumbylyžẋyr qydexy,
Xəŝaem nəmysmə məgubžy,
Zəe bžym ġuimykhə mətatlə,
Tlapšə myučuġəxəri reḥəži,
Čylə nyqor tləmydžyšhə reġažə,
Tyġəźyqo Tlaśəri jalhyŝḥi,
Zyhukhərə bgyŝḥəmi śəthyrgo,
Gu zimyhə ŝaoxər xəmyḥi,
Xəḥaġəm iḥətləps klequzə.
Tlaquə zaquə tləmydžyžyr reġabə,
Nabərə Nəbəquaərə zədequy
Myequapə nəsymə fəfəẑu,
Quŝḥə os qəẑumə məjatə,
Ku zətet pčədy reġašlə,
Šləpḥadžər eštləšy kletẋuź.
 
Thanks!
Submitted by WorldVexillologistWorldVexillologist on 2022-10-06
Comments
Read about music throughout history