• Slimane

    Mon amour

    Chinese (Cantonese) translation

Share
Font Size
Chinese (Cantonese)
Translation

我嘅愛人

我嘅愛人
話比我知你諗緊咩
呢一切有冇意義
如果我打攪到你,唔好意思
我嘅愛人
你仲記唔記得我哋?
我哋嘅第一次約會?
真係好美好,好瘋狂
 
我愛你
我唔知點解
我重播嗰一幕
但結局都係一樣重演
你聽唔到
我嘅痛苦
我哋該點做呢?
你愛唔愛我?
 
我嘅愛人
我會盡我所能
係火焰中創造一片海洋
如果你願意,就俾我將唔可能變成可能
哦,我嘅愛人
快啲返嚟巴黎啦!
為咗我哋,求下你
我承諾,我明白
 
我愛你
我唔知點解
我重播嗰一幕
但結局都係一樣重演
你聽唔到
我嘅痛苦
我哋該點做呢?
你愛唔愛我?1
 
話我知個位置,我會等你
即使你唔黎,我都會等你
我知道咁樣做好蠢,但我依然會咁做
仲係會滿懷希望地等你
 
我愛你
我唔知點解
我重播嗰一幕
但結局都係一樣重演
你聽唔到
我嘅痛苦
我哋該點做呢?
 
你愛我嗎?
你愛我嗎?
你愛我嗎?
你愛我嗎?
 
定係唔愛?
 
  • 1. This sentence has the meaning of "Do you love me, or not?" | Cette phrase a le sens de "Est-ce que tu m'aimes? Ou pas?"
French
Original lyrics

Mon amour

Click to see the original lyrics (French)

Comments