Adele - Someone Like You (Persian translation)

Persian translation

کسی مثل تو

Versions: #1#2#3#4#5#6#7#8
شنیده ام که مشکلت حل شده
 
دختری پیدا کرده ای و می خواهی ازدواج کنی
 
شنیده ام که رویاهایت دارند به حقیقت می پیوندند
 
حدس میزنم او چیزهایی را به تو داده، که من به تو ندادم
 
دوستان قدیمی! چرا این قدر خجالت زده اید؟
 
دوست ندارم عقب نشینی کنید و از نور پنهان شوید
 
من از این غم ناخوانده نفرت دارم
 
اما نه می توانم از آن دور بمانم و نه می توانم با آن بجنگم
 
در انتظار آن بودم که صورتم را ببینی و برایت یادآوری شود
 
که این برای من تمام شده نیست
 
اشکالی ندارد، کسی مثل تو را پیدا خواهم کرد
 
و برای تو هم، به جز بهترین ها، آرزویی نمی کنم
 
خواهش می کنم مرا فراموش نکن
 
من هم به یاد می آورم که گفتی
 
عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند
 
آری
 
تو می دانی که زمان چگونه پرواز می کند
 
تنها دیروز، زمان زندگی ما بود
 
متولد و مطرح شدیم
 
در ابهامی تابستانی
 
با شگفت، از روزهای با شکوهمان، محدود می شویم
 
من از این غم ناخوانده نفرت دارم
 
اما نه می توانم از آن دور بمانم و نه می توانم با آن بجنگم
 
در انتظار آن بودم که صورتم را ببینی و برایت یادآوری شود
 
که این برای من تمام شده نیست
 
اشکالی ندارد، کسی مثل تو را پیدا خواهم کرد
 
و برای تو هم، به جز بهترین ها، آرزویی نمی کنم
 
خواهش می کنم مرا فراموش نکن
 
من هم به یاد می آورم که گفتی
 
عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند
 
مقایسه ای در کار نیست
 
نگرانی و مراقبتی در کار نیست
 
تاسفات و اشتباهات
 
این ها خاطراتی هستند که ساخته شدند
 
چه کسی می داند که تلخ و شیرین این جهان چگونه امتحان می شود
 
اشکالی ندارد، کسی مثل تو را پیدا خواهم کرد
 
و برای تو هم، به جز بهترین ها، آرزویی نمی کنم
 
خواهش می کنم مرا فراموش نکن
 
من هم به یاد می آورم که گفتی
 
عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند
 
اشکالی ندارد، کسی مثل تو را پیدا خواهم کرد
 
و برای تو هم، به جز بهترین ها، آرزویی نمی کنم
 
خواهش می کنم مرا فراموش نکن
 
من هم به یاد می آورم که گفتی
 
عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند
 
عشق، گاهی اوقات به پایان میرسد، ولی گاهی اوقات صدمه هم میزند
 
Submitted by edris1000 on Thu, 05/01/2012 - 19:16
English

Someone Like You

Please help to translate "Someone Like You"
Collections with "Someone Like You"
Adele: Top 3
See also
Comments