Halsey - Sorry (Tongan translation)

Tongan translation

Fakamolemole

'I he vahaa 'o e ngaahi mahina, matamata 'o hange na'a ku ngalo ke tali ho taa telefoni kia te au
'Ikai 'ilo'i fefe 'oku tauhi kovi au kia te koe
He fakataimi 'oku ou tauhi 'akinautolu
'A ia 'oku ou 'ofa'i 'o hange ko ha me'a mahu'inga
He 'oku ou liliu'i 'eku fakakaukau 'aho taki taha
'Ikai na'a ku pehe ke "tui" koe
Ka 'oku ou 'ilo'i ko 'aho ni ko ho 'aho fa'ele
Pea 'oku ou 'ilo'i foki 'a e faji 'oku sa'ia ho fa'ē.
 
Tau:
Pea kole fakamolemole ki hoku 'ofa'anga ta'e'iloa
Fakamolemole he 'ikai tui au
'A ia 'oku kamata ha taha
Ke 'ofa'i au
Kole fakamolemole ki hoku 'ofa'anga ta'e'iloa
Fakamolemole he 'oku ou fu'u kui au
'Ikai pehe au ke li'aki koe
Mo e me'a kotoa na'a ta tuku 'i mui
Uuu
Uuu
Uuu...
 
Ku hola 'i he taimi faingofua
Ka 'ikai na'a ku mahino mo'oni
Ki he anga na'a ke mamata kia te au
'I he fa'ahinga 'oku 'ikai lava ha taha
Pea matamata 'o hange na'a ku maumau'i ho loto
Ko hoku ta'e'ofa, kuo toe a'u ia
Ngalo keu jio ia mei he kamata
Pea na'e vete ia 'ia koe 'o a'u ki he ngata'anga.
 
Tau
 
Taumu'a:
Pea 'e 'ofa'i ha taha 'ia koe
'E 'ofa'i ha taha 'ia koe
'E 'ofa'i ha taha 'ia koe
Ka ko e taha ia 'oku 'ikai au ia
Pea 'e 'ofa'i ha taha 'ia koe
'E 'ofa'i ha taha 'ia koe
'E 'ofa'i ha taha 'ia koe
Ka ko e taha ia 'oku 'ikai au ia
 
Tau
 
Taumu'a
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Thu, 15/06/2017 - 21:53
English

Sorry

Comments