S.O.S. (Hebrew translation)

Advertisements
Hebrew translation

קריאת הצלה

זו קריאה לעזרה. ננגעתי, אני על האדמה.
האם אתה יכול לשמוע את מצוקתי? האם יש שם מישהו ?
אני מרגישה שאני מאבדת את עצמי
 
עזבתי את הכל, אבל אל תכעס עליי
.הייתי חייבת ללכת, לא הייתי עצמי יותר
נפלתי מטה כל כך באיטיות
.שאף אחד לא יוכל לראות אותי יותר
נכנסתי אל האנונימיות
נלחמתי בריקנות ובקור, בקור,
רציתי לחזור, ולא הצלחתי לעשות זאת.
רציתי לחזור
 
אני שום דבר, אני אף אחד
כל הצרות שלי הן כמו ממלכה
דמעה אחת כלאה אותי
תראה את האור בין הסורגים
ותסתכל כמה יפים השמיים
האם אתה שומע את קולי מהדהד? (מהדהד)
 
זו קריאה לעזרה. ננגעתי, אני על האדמה.
האם אתה יכול לשמוע את מצוקתי? האם יש שם מישהו ?
אני מרגישה שאני מאבדת את עצמי
 
הדממה הורגת את הכאב שבתוכי
אתה שומע זאת? אתה רואה אותי?
הוא לוקח אותך ועושה אותך
חפץ ללא זוהר.
אז, צעקתי, חשבתי עליך,
הטבעתי את השמים בגלים, בגלים.
כל החרטות שלי, כל ההיסטוריה שלי,
אני משקפת את זה.
 
אני שום דבר, אני אף אחד
כל הצרות שלי הן כמו ממלכה
דמעה אחת כלאה אותי
תראה את האור בין הסורגים
ותסתכל כמה יפים השמיים
האם אתה שומע את קולי מהדהד? (מהדהד)
 
זו קריאה לעזרה. ננגעתי, אני על האדמה.
האם אתה יכול לשמוע את מצוקתי? האם יש שם מישהו ?
אני מרגישה שאני מאבדת את עצמי
 
זו קריאה לעזרה. ננגעתי, אני על האדמה.
האם אתה יכול לשמוע את מצוקתי? האם יש שם מישהו ?
אני מרגישה שאני מאבדת את עצמי
 
Submitted by Hertsel on Thu, 13/09/2018 - 21:01
Added in reply to request by sharonjlmfb
French

S.O.S.

Comments