Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

South African National Anthem (multilingual; since 1997) (Other translation)

English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
A A

South African National Anthem (multilingual; since 1997)

( isiXhosa / Xhosa: )
 
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
 
( isiZulu / Zulu: )
 
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
 
( Sesotho / Sotho: )
 
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika — South Afrika.
 
( Afrikaans: )
 
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
 
( English: )
 
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.
 
Submitted by francisco.translatefrancisco.translate on Thu, 06/02/2014 - 13:54
Last edited by hariboneagle927hariboneagle927 on Sat, 02/02/2019 - 15:02
Submitter's comments:

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/National_anthem_of_South_Africa.
«Since 1997, the South African national anthem has been a hybrid song combining new English lyrics with extracts of the hymn Nkosi Sikelel' iAfrika (God Bless Africa) and Die Stem van Suid-Afrika (The Call of South Africa).»

Other translationOther
Align paragraphs

Ḓivhazwakale ya Limbo lwa Lushaka lwa Afrika Tshipembe

Versions: #1#2
Mudzimu vha fhaṱutshedze Afrika
Tshi khou gonyisela nnṱha vhugala hawe,
 
Pfe dzi thabelo dzashu
Mudzimu vha fhaṱutshedze, riṋe vhana vhawe.
 
Mudzimu vha tsireledze tshitshavha tsha vho riṋe,
Vha fheleise dzi nndwa na dzi khakhathi
Vha ri tsireledze, vha tsireledze na Tshitshavha tshashu,
tshitshavha tshashu Afrika Tshipembe — Afrika Tshipembe.
 
Ri tshi khou takuwela kha ḽiṱaḓulu ḽashu ḽa lutombo,
Ri tshi bva vhudzivhani ha lwanzhe,
Na kha dzi thavha dzashu dza lini na lini,
Hune havha na miungo,
 
Ri vhidzelela vhathu vhoṱhe uri vha kuvhangane
Ri vhathihi ri ḓo ima,
Kha ri tshile ri konḓelele roṱhe
Kha Afrika Tshipembe ḽa vho riṋe.
 
Thanks!

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

Submitted by AussieMinecrafterAussieMinecrafter on Tue, 10/05/2022 - 00:02
Author's comments:

Venda version.

Comments
Read about music throughout history