Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

South African National Anthem (multilingual; since 1997) (Zulu translation)

English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
A A

South African National Anthem (multilingual; since 1997)

( isiXhosa / Xhosa: )
 
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
 
( isiZulu / Zulu: )
 
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
 
( Sesotho / Sotho: )
 
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika — South Afrika.
 
( Afrikaans: )
 
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
 
( English: )
 
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.
 
Submitted by francisco.translatefrancisco.translate on Thu, 06/02/2014 - 13:54
Last edited by hariboneagle927hariboneagle927 on Sat, 02/02/2019 - 15:02
Submitter's comments:

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/National_anthem_of_South_Africa.
«Since 1997, the South African national anthem has been a hybrid song combining new English lyrics with extracts of the hymn Nkosi Sikelel' iAfrika (God Bless Africa) and Die Stem van Suid-Afrika (The Call of South Africa).»

Zulu translationZulu
Align paragraphs

iNgoma-Yesizwe yaseNingizimu Afrika

[isiXhosa:]
 
Nkosi busisa iAfrika
Mawuphankanyiswe umoya uphondo wayo,
 
[isiZulu:]
 
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi, busisa
Thina, lusapho lwayo,
 
[isiSotho:]
 
Nkosi, londoloza isizwe sethu
Uphelise izimpi nezinhlupheko
Usilondoloze, usilondoloze
Isizwe sethu, isizwe seNingizimu Afrika.
 
[isiBhunu:]
 
Eluhlazeni lwezulu lethu,
Emthomjeni wolwandle wethu,
Phezu kwezintaba zethu ezinaphakade,
La amawa abuyisa khona impendulo,
 
[isiNgisi:]
 
Kuduma umbizo wokuhlanganyela,
Pho sizoma sihlangene,
Masiphilele, sisebenzele inkululeko
eNingizimu Afrika, izwe lethu!
 
Thanks!
thanked 1 time

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

Submitted by AussieMinecrafterAussieMinecrafter on Tue, 10/05/2022 - 00:38
Added in reply to request by vainelämäävainelämää
Comments
Read about music throughout history