Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!
Share
Font size
Original lyrics
Swap languages

South African National Anthem (multilingual; since 1997)

( isiXhosa / Xhosa: )
 
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
 
( isiZulu / Zulu: )
 
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
 
( Sesotho / Sotho: )
 
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika — South Afrika.
 
( Afrikaans: )
 
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
 
( English: )
 
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.
 
Translation

[ˈnaʃənəl ˈanθəm əv sɑɤ̯ˈθ ɛ̞frɘkə]

([ísíˈkǁʰoːsa] / [ˈkɔ.sə]:)
[ŋkʼɔ.si si.kʼɛ.lɛl i.a.fri.kʼa] [ma.lu.pʰa.kʼa.n̠ʲi.s(w)‿u.pʰɔ.ndɔ lwa.jɔ]
 
([isízuːlu]/ [ˈzuːluː]:)
[ji.zwa i.mi.tʰa.nd̤a.zɔ jɛ.tʰu] [ŋkʼɔ.si si.kʼɛ.lɛ.la tʰi.na lu.sa.pʰɔ lwa.jɔ]
 
([sɛ̀.sʉ́.tʰʉ̀] / [ˈsutu]:)
[mʊ.ʀɛ.nɑ bʊ.lʊ.kʼɑ sɪ.t͡ʃʰɑ.bɑ sɑ ɦɛ.sʊ] [ʊ fɛ.di.sɛ di.ntʼwɑ lɪ mɑ.t͡sʰwɛ.ɲɛ.ɦɔ] [ʊ sɪ bʊ.lʊ.kʼɛ ʊ sɪ bʊ.lʊ.kʼɛ sɪ.t͡ʃʰɑ.bɑ sɑ ɦɛ.sʊ] [sɪ.t͡ʃʰɑ.bɑ sɑ sɑu̯θ ɑf.ɹɪ.kɑ sɑu̯θ ɑf.ɹɪ.kɑ]
 
([ˌɑːfɹɪˈkɑːnz]:)
[œi̯(t)‿di blœu̯ fan ˈɔn.sə ˈɦɪə.məɫ] [œi̯(t)‿di ˈdip.tə fan ɔns sɪə] [ʊə̯r ɔns ˈɪə.və.χə χə.ˈbɛrχ.təs] [vɑːr di ˈkran.sə ˈant.vuə̯rt χɪə]
 
([ˈɪŋglɪʃ]:)
[saʊndz ðə kɔːl tʉː kʌm tʊˈɡɛð.ə] [ənd juːnaɪtɪd wiː ʃəl stænd] [lɛt ʌs lɪv ənd ˈstɹaɪv foː ˈfɹiːdəm] [ɘn sɑɤ̯ˈθ ɛ̞frɘkə aʊ lænd]
 
Comments