Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

South African National Anthem (multilingual; since 1997) (Xhosa translation)

English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
A A

South African National Anthem (multilingual; since 1997)

( isiXhosa / Xhosa: )
 
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
 
( isiZulu / Zulu: )
 
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
 
( Sesotho / Sotho: )
 
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika — South Afrika.
 
( Afrikaans: )
 
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
 
( English: )
 
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.
 
Submitted by francisco.translatefrancisco.translate on Thu, 06/02/2014 - 13:54
Last edited by hariboneagle927hariboneagle927 on Sat, 02/02/2019 - 15:02
Submitter's comments:

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/National_anthem_of_South_Africa.
«Since 1997, the South African national anthem has been a hybrid song combining new English lyrics with extracts of the hymn Nkosi Sikelel' iAfrika (God Bless Africa) and Die Stem van Suid-Afrika (The Call of South Africa).»

Xhosa translationXhosa
Align paragraphs

UMhobe weSizwe waseMzantsi Afrika (iilwimi ezininzi; ukusukela ngo-1997)

( isiXhosa / IsiXhosa: )
 
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
 
( isiZulu / IsiZulu: )
 
Yiva imithandazo yethu
Inkosi isikelele thina, bantwana bakho.
 
( IsiSuthu / isiSotho: )
 
Nkosi sicela ukuba ukhusele isizwe sethu,
Ngenelela kwaye uphelise zonke iimbambano,
Sikhusele, ukhusele ilizwe lethu,
Khusela uMzantsi Afrika, Mzantsi Afrika.
 
( Afrikaans / Isibhulu: )
 
Ukusuka kubhakabhaka esibhakabhakeni sethu,
Kumazantsi eelwandle zethu,
Phezu kweentaba zethu ezingunaphakade,
Apho iingxolo ezirhangqayo zihlokoma,
 
( English / IsiNgesi: )
 
Uvalela umnxeba ukuba uze kunye,
Simanyene siya kuma,
Masiphile kwaye silwele inkululeko,
EMzantsi Afrika umhlaba wethu.
 
Thanks!
Submitted by We moved to 8.12We moved to 8.12 on Tue, 17/08/2021 - 15:27
Added in reply to request by vainelämäävainelämää
Comments
Read about music throughout history