Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

South African National Anthem (multilingual; since 1997) (Swati translation)

English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
A A

South African National Anthem (multilingual; since 1997)

( isiXhosa / Xhosa: )
 
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
 
( isiZulu / Zulu: )
 
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
 
( Sesotho / Sotho: )
 
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika — South Afrika.
 
( Afrikaans: )
 
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
 
( English: )
 
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.
 
Submitted by francisco.translatefrancisco.translate on Thu, 06/02/2014 - 13:54
Last edited by hariboneagle927hariboneagle927 on Sat, 02/02/2019 - 15:02
Submitter's comments:

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/National_anthem_of_South_Africa.
«Since 1997, the South African national anthem has been a hybrid song combining new English lyrics with extracts of the hymn Nkosi Sikelel' iAfrika (God Bless Africa) and Die Stem van Suid-Afrika (The Call of South Africa).»

Swati translationSwati
Align paragraphs

Umlandvo we Ngoma yeSive yase Ningizimu Afrika

[isiXhosa:]
 
Nkosi sikelel’ iAfrika,
Ludvumo lwayo,
 
[isiZulu:]
 
Yizwa imithandazo yethu,
Bantfwana bayo.
 
[isiSotho:]
 
Nkhosi vikela sive setfu,
Phelisa tonkhe timphi nemacala,
Sivikele, vikela sive setfu
Sive setfu – sive se Ningizimu Afrika.
 
[Sibhunu:]
 
Simemeta kusuka kumazulu laluhlata sasibhakabhaka,
Kusuka phansi kwe lwandle lwetfu,
Ngetulu kwetintsaba tetfu tengunaphakadze,
Lapho kugedvuka kuphindze kuvala,
 
[Silungu:]
Imisindvo lebita kutsi sihlangane sibe ndzawonye,
Futsi ngekubamunye sitocina/sitokuma,
Asiphileni futsi silwele inkhululeko,
eNingizimu Afrika indzawo yetfu.
 
Thanks!

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

Submitted by AussieMinecrafterAussieMinecrafter on Tue, 10/05/2022 - 00:23
Comments
Read about music throughout history