Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

South African National Anthem (multilingual; since 1997) (Other translation)

English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
English, Afrikaans, Sesotho, Xhosa, Zulu
A A

South African National Anthem (multilingual; since 1997)

( isiXhosa / Xhosa: )
 
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
 
( isiZulu / Zulu: )
 
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
 
( Sesotho / Sotho: )
 
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika — South Afrika.
 
( Afrikaans: )
 
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
 
( English: )
 
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.
 
Submitted by francisco.translatefrancisco.translate on Thu, 06/02/2014 - 13:54
Last edited by hariboneagle927hariboneagle927 on Sat, 02/02/2019 - 15:02
Submitter's comments:

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/National_anthem_of_South_Africa.
«Since 1997, the South African national anthem has been a hybrid song combining new English lyrics with extracts of the hymn Nkosi Sikelel' iAfrika (God Bless Africa) and Die Stem van Suid-Afrika (The Call of South Africa).»

Other translationOther
Align paragraphs

Zimu Busisa i-Afrika

Versions: #1#2
[isiXhosa:]
 
Zimu busisa i-Afrika
Phakamisa idumo layo,
 
[isiZulu:]
 
lalela imithandazo yethu
Zimu sibusisa, sibantwana bakho.
 
[isiSotho:]
 
Zimu vikela isitjhaba sethu
Qeda zoke izipi, nemiraro yethu
Vikela isitjhaba sethu, vikela isitjhaba sethu,
Isitjhaba seSewula Afrika — i-Sewula Afrika.
 
[isiBhuru:]
 
Irhuwelela emanzini ahlaza kwesibhakabhaka,
Ekujuleni kwelandlwe lethu,
Intabeni zethu esele zikhona isikhathi eside,
Lapha kulila khona ama-krag,
 
[isiNgisi:]
 
Kwalila isililo sokobana sihlangane,
Sizokujama sibumbene
Asihlaleni sirhulupheleni itjhaphuluko,
Enarheni yethu yeSewula Afrika.
 
Thanks!

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

Submitted by AussieMinecrafterAussieMinecrafter on Tue, 10/05/2022 - 00:12
Author's comments:

Ndebele lyrics.

Comments
Read about music throughout history