Stayin' Alive (Persian translation)

Advertisements
Persian translation

دوام آوردن

Versions: #1#2
خوب از طرز راه رفتنم میتوانی بگویی که
من یک مرد،زن باره هستم،وقت صحبت کردن ندارم
صدای موزیک بلند و تن خانمها داغ
از وقتی که بدنیا آمدم با من بدرفتاری میکردند
ولی حالا دیگه مهم نیست همه چیز خوبه
و تو میتوانی به سمت دیگری نگاه کنی
میتوانیم سعی کنیم بفهمیم
اثر نیویورک تایمزرا بر مردم
 
چه شما یک برادر باشید،چه شما یک مادر
شما دوام آوردید، تلاش میکنید زنده بمانید
حس میکنم شهر دارد از هم میپاشد،و همه به لرزه افتادند
من دوام آوردم،تلاش میکنم زنده بمانم
دوام آوردن،دوام آوردن
دوام آوردن
وقتی در حال راه رفتنی
 
خب،من یا افسرده هستم و یا سرخوش
اگر هیچکدام از آنها نباشم،در عوض منتهای تلاشمو میکنم
من روی کفشهای بال فرشتگان را دارم
من یک مرد همیشه در رقص هستم،و شکست را نمیپذیرم
میدونی،همه چیز خوبه،همه چه بجاست
زندگی میکنم تا یک روز دیگر را ببینم
میتوانیم سعی کنیم بفهمیم
اثر نیویورک تایمزرا بر مردم
 
چه شما یک برادر باشید،چه شما یک مادر
شما دوام آوردید، تلاش میکنید زنده بمانید
حس میکنم شهر دارد از هم میپاشد،و همه به لرزه افتادند
من دوام آوردم،تلاش میکنم زنده بمانم
دوام آوردن،دوام آوردن
دوام آوردن
وقتی در حال راه رفتنی
 
زندگی بی هدف پیش میرود،یکی به دادم برسد
یکی کمکم کند
زندگی بی هدف پیش میرود،یکی به دادم برسد
دوام میاورم
 
خوب از طرز راه رفتنم میتوانی بگویی که
من یک مرد،زن باره هستم،وقت صحبت کردن ندارم
صدای موزیک بلند و تن خانمها داغ
از وقتی که بدنیا آمدم با من بدرفتاری میکردند
ولی حالا دیگه مهم نیست همه چیز خوبه
و تو میتوانی به سمت دیگری نگاه کنی
میتوانیم سعی کنیم بفهمیم
اثر نیویورک تایمزرا بر مردم
 
چه شما یک برادر باشید،چه شما یک مادر
شما دوام آوردید، تلاش میکنید زنده بمانید
حس میکنم شهر دارد از هم میپاشد،و همه به لرزه افتادند
من دوام آوردم،تلاش میکنم زنده بمانم
دوام آوردن،دوام آوردن
دوام آوردن
وقتی در حال راه رفتنی
 
زندگی بی هدف پیش میرود،یکی به دادم برسد
یکی کمکم کند
زندگی بی هدف پیش میرود،یکی به دادم برسد
دوام میاورم
 
زندگی بی هدف پیش میرود،یکی به دادم برسد
یکی کمکم کند
زندگی بی هدف پیش میرود،یکی به دادم برسد
دوام میاورم
 
زندگی بی هدف پیش میرود،یکی به دادم برسد
یکی کمکم کند
زندگی بی هدف پیش میرود،یکی به دادم برسد
دوام میاورم
 
زندگی بی هدف پیش میرود،یکی به دادم برسد
یکی کمکم کند
زندگی بی هدف پیش میرود،یکی به دادم برسد
دوام میاورم
 
Submitted by mehran vaezimehran vaezi on Mon, 18/02/2019 - 13:49
English

Stayin' Alive

Comments