Martin Garrix - There For You (Tongan translation)

Tongan translation

'I Ai Maa Koe

Na'a ku 'aa hake mo e 'ite'ita he 'aho ni
Pea toki matamata fievaleloi taha kotoa
Na'a ku mole ha konga 'o'oku 'i ha potu
Iifi tapaka 'i he falehala'olunga.
 
Ka 'ikai ke lava au ke fai ia tokotaha
Fakataimi 'oku pau ke ma'u ha maama
Kapau teu taa ange
Ke ke tali mai.
 
Pea kapau 'e to hifo ho lo'imata he pilou 'o hange ha vaitafe
Teu 'i ai au maa koe
Teu 'i ai au maa koe
'I ho'o kaila, ka fanongo 'akinautolu pe ki ho fanafana
Teu le'o lahi au maa koe
Kae pau ke ke ai koe 'ia au foki.
 
Kae pau ke ke ai koe 'ia au foki.
 
Na'e faingata'a'ia lahi 'ia au he ta'u kuo 'oji
Kae lava au 'i ho'o vaaofi
Takai holo he Maamani pea toe foki
Ku 'amanaki ke ke tali 'i hono ngata'anga.
 
Ka 'ikai ke lava au ke fai ia tokotaha
Fakataimi 'oku pau ke ma'u ha maama
Kapau teu taa ange
Ke ke tali mai.
 
Pea kapau 'e to hifo ho lo'imata he pilou 'o hange ha vaitafe
Teu 'i ai au maa koe
Teu 'i ai au maa koe
'I ho'o kaila, ka fanongo 'akinautolu pe ki ho fanafana
Teu le'o lahi au maa koe
Teu le'o lahi au maa koe
 
Ku ma'u koe au, ku tala'ofa atu
Keu lea mo'oni
Ko e 'ofa ia ko ha hala 'oku 'alu vaeua
Kapau 'e to hifo ho lo'imata he pilou 'o hange ha vaitafe
Teu 'i ai au maa koe
Kae pau ke ke ai koe 'ia au foki.
 
Kae pau ke ke ai koe 'ia au foki.
 
Ka kuou puke ma'u ki ha me'a
'Aa hake 'e kapau 'oku 'ikai ke ongo'i koe ki ha me'a
Tokua na'e 'ikai kona au
Me'a 'oku pau keu fakahaa atu kia te koe
Lele au, lele, keu ala koe ma'u pe
Lele, lele, keu ala koe ma'u pe
Lele, lele, keu ala koe ma'u pe
Pea 'oku ou lele, lele, keu ala koe ma'u pe
Kae pau ke ke ai koe 'ia au foki.
 
Kae pau ke ke ai koe 'ia au foki.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 30/05/2017 - 20:49
English

There For You

Comments