Alan Walker - Tired (Tongan translation)

Tongan translation

Helaa

Tau:
Ku jio e lo'imata na 'i ho mata
Ongo'i fu'u ta'etokoni 'i hoku loto
'Aue, 'ofa'anga, hala ha 'uhi ke toi
'Ai keu 'ofa 'ia koe pe 'e kapau 'oku helaa ho loto.
 
Nima momoko, mataha'a
Fakafonu katonaunau 'i tu'uapo
Na'a nau 'i ai uike mo uike
'Ikai ke ke 'ilo 'a e 'uhi 'o e 'alu aa.
 
Takai 'aki pe ha tapaka
Ka 'oua manatu'i he palopaalema ni
Ku tali pe 'i he tafa'aki
Mei he tafa'aki.
 
Tau
 
Kapau vete koe 'e ho'o tevolo
Pea kapau 'oku ongo'i ia 'o hange 'oku mole koe
Si'eku 'ofa'anga, 'oku 'ikai ha 'uhi ke toi koe
'Ai pe keu 'ofa 'ia koe 'e kapau 'oku helaa ho loto.
 
'Ai pe keu 'ofa 'ia koe
'Ai pe keu 'ofa...
'Ai pe keu 'ofa 'ia koe.
 
'Ai pe keu 'ofa 'ia koe
'Ai pe keu 'ofa 'ia koe 'e kapau 'oku helaa ho loto.
 
Pea kapau te ke fanafana mai, "'Oku ou sai pe."
Ka 'oku ou jio ki ho'o meimei loi
Ka 'ikai lea he holisi ni
Pea kapau 'e lava ia, ka te ne pehe atu,
 
"'Ikai ke fufuu'i he ngaahi samena
'Ikai ke ke ngalo he me'a faingata'a ni
Ku talitali 'i he tafa'aki
Mei he tafa'aki."
 
Tau
 
Kapau vete koe 'e ho'o tevolo
Pea kapau 'oku ongo'i ia 'o hange 'oku mole koe
Si'eku 'ofa'anga, 'oku 'ikai ha 'uhi ke toi koe
'Ai pe keu 'ofa 'ia koe 'e kapau 'oku helaa ho loto.
 
'Ai pe keu 'ofa 'ia koe
'Ai pe keu 'ofa...
'Ai pe keu 'ofa 'ia koe.
 
'Ai pe keu 'ofa 'ia koe
'Ai pe keu 'ofa 'ia koe 'e kapau 'oku helaa ho loto.
 
Tau
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Mon, 29/05/2017 - 02:21
English

Tired

Comments