Tomorrow is a lie (Persian translation)

Advertisements
Persian translation

فردا دروغ است

هرگز نباید بگوییم هرگز
نباید روز دیگر را برنامه ریزی کنیم
روز اینجاست تا همه چیز را روشن کند
هرگز نباید تسلیم شویم
سکوت،تمایل با ترسهایمان کور شده
زمانی که به رویاهایمان ایمان داریم
بسیار محرمانه،مشتاقانه،عاشقانه
 
فردا دروغ است
زمان فقط یعنی اینجا و اکنون
چیزی را که می بینی در حال گذشتن است
آیا تنها شانست برای پرواز است
 
فردا دروغ است
مهم نیست رویاهایت چه هستند
نمی توانی منتظر مسیرت باشی
امروز روزی است،به آنچه که می گویی باور داشته باش
 
همیشه قلبت را فعال نگه دار
زندگیت را با اشتیاق سپری کن
در مورد رویاهایت فکر کن
ما چیزی هستیم که فکر می کنیم
 
همیشه چیزها را با فداکاری انجام بده
احساسات تو احساسند
درخشان مانند گستردن در میان و درون ذهنت
 
مشتاقانه،عاشقانه،آشکارا...
 
فردا دروغ است
زمان فقط یعنی اینجا و اکنون
چیزی را که می بینی در حال گذشتن است
آیا تنها شانست برای پرواز است
 
فردا دروغ است
مهم نیست رویاهایت چه هستند
نمی توانی منتظر مسیرت باشی
امروز روزی است،به آنچه که می گویی باور داشته باش
 
Submitted by masih on Tue, 30/08/2011 - 14:55
English

Tomorrow is a lie

Comments
kubeseba    Sat, 10/09/2011 - 05:15

She is a genius.

masih    Sat, 10/09/2011 - 18:21

exactly