فرید هنرور

فرید هنرور's picture
Name
Farid
Joined
10.12.2012
Role
Senior Member
Points
855
Contribution
152 translations, thanked 670 times, solved 27 requests, helped 20 members, left 66 comments

Zurna98

Interests

برای درخواست ترجمه و انجام ترجمه،‌به سایت من بپيونديد.
https://zurna98.com/fa

About me

6 سالی ميشه كه انجام ترجمه رو شروع كردم

Languages
Native
Azerbaijani
Fluent
Persian, Turkish
Studied
English, Turkish (Anatolian dialects)
Contact Me

152 translations posted by فرید هنرورDetailsAll Translations

ArtistTranslationLanguagesCommentsInfoInfo
Yalınدوای ما عشق بازی هاستvideo Turkish → Persian1Turkish → Persian
Tan Taşçıبه صورت متفاوتی جدا شدیمvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
İlyas Yalçıntaşبه راه افتادمvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Ebru Gündeşجیک (صدا)video Turkish → PersianTurkish → Persian
Tarkanاون معاشقه هاvideo Turkish → Persian
thanked 3 times
Turkish → Persian
thanked 3 times
Ebru Gündeşاین غریبه توی چشمات کیهvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Ebru Gündeşزود فراموش نکنvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Ebru Gündeşبهشتvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Ebru Gündeşبریدvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Ebru Gündeşتا ته عاشقvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Ebru Gündeşمن هم فرزند یک انسانمvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Ebru Gündeşسراغتو گرفتم نیاvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Ebru Gündeşصدا کنید بیادvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Ebru Gündeşخدایمvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Ebru Gündeşعاشقvideo Turkish → Persian
thanked 4 times
Turkish → Persian
thanked 4 times
Mustafa Sandalبیا برای من (بیا پیشم)video Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Oğuzhan Koçنا امیدیvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Derya Uluğعقل و فکر درهم برهمهvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
İlyas Yalçıntaşمعما (پازل)video Turkish → Persian
thanked 3 times
Turkish → Persian
thanked 3 times
Ahmet Selçuk İlkanیک صفحه عشقvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Mabel Matizموهای رنگیت Turkish → PersianTurkish → Persian
Emre Aydınشاید بچه امvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Ece Seçkinآدیّوvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Sibel Canعشق جدیدم Turkish → PersianTurkish → Persian
Mustafa Ceceliمی فهمیvideo Turkish → Persian
thanked 4 times
Turkish → Persian
thanked 4 times
Yalınبی تو نمیشهvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Hande Ün​salبازی کن بازی کنvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Berdan Mardiniقند فروشvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Serkan Kayaلعنت بشهvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
İrem Dericiآلارم اشتباه Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Emrah Karadumanصداتو ببرvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Simgeخواهم بوسیدvideo Turkish → Persian
thanked 4 times
Turkish → Persian
thanked 4 times
Serdar Ortaçیار هواییvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Mabel Matizبه هم پیچیده Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Ece Seçkinتا تهش Turkish → PersianTurkish → Persian
Mustafa Ceceliبا ارزشمvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Bengüعصر طلائیvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Emrah Karadumanزیباترین شکستمvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Emrah Karadumanعشق تبعید شدمونvideo Turkish → Persian
thanked 3 times
Turkish → Persian
thanked 3 times
Serkan Kayaغبار کوه هاvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Tuğba Yurtباز دوباره دوست داشته باشvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Yalınبدون تو من چی باشمvideo Turkish → Persian
thanked 2 times
Turkish → Persian
thanked 2 times
Emrah Karadumanچاه عمیقمvideo Turkish → Persian
thanked 7 times
Turkish → Persian
thanked 7 times
Edisرمانvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Bora Duranبه سمت توvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Ziynet Saliگریه می کنم؟ نخواهم کردvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Hande Yenerمنو دوست داشته باشvideo Turkish → Persian1
thanked 3 times
Turkish → Persian
thanked 3 times
Oğuzhan Koçخیال می کنن خوبمvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Bahadır Tatlıözتقویمvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Cem Beleviدستاتو باز کنvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Mustafa Ceceliخوبه که در زندگیمیvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Edisبرای زیباییتvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
İrem Dericiمن تنها ، شما همتونvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Calvin Harrisیک بوسهvideo English → PersianEnglish → Persian
Petek Dinçözمتشکرمvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Jonas Blueمادرvideo English → Persian
thanked 1 time
English → Persian
thanked 1 time
Mabel Matizاگه اونطور راحتهvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Cem Beleviعشق مه آلودvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Ziynet Saliدیوانه و مجنونvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Sibel Canغیر از تو کسی رو ندارمvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Feride Hilal Akınآیا می دونهvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Ferhat Göçerروا (جایز)video Turkish → PersianTurkish → Persian
Gökhan Keserعاشق هر کسی بشم ، بختش باز میشهvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
İdo Tatlısesتا مچ دستام درد می کنهvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Ayla Çelikکمد آینه دار Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Demet Akalınآه، عشق احمقvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Ebru Yaşarمن چه آتیش ها که ندیدم Turkish → PersianTurkish → Persian
Edisدروغvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Mustafa Sandalعشق رانده نمیشهvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Berkayبنویسvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Alişanمیدونم برنخواهد گشتvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Cem Beleviنمیتونم عادت کنمvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Sibel Canچاهvideo Turkish → Persian
thanked 2 times
Turkish → Persian
thanked 2 times
Edisشبنم یخ زدهvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Oğuzhan Koçتقدیر الهیvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Demet Akalınبه جانم هم بخورهvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Merve Özbeyخواهد زدvideo Turkish → Persian
thanked 3 times
Turkish → Persian
thanked 3 times
İsmail YKمست شدمvideo Turkish → Persian
thanked 2 times
Turkish → Persian
thanked 2 times
Oğuzhan Koçسر زدهvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Murat Bozهیvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
İlyas Yalçıntaşآرزوها بیعار (غیر قابل دسترس)video Turkish → PersianTurkish → Persian
Bahadır Tatlıözآب راه خودشو پیدا می کنهvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Rafet El Romanدلتنگ شدمvideo Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Oğuzhan Koçاسیر ابرها شدیم Turkish → Persian
thanked 1 time
Turkish → Persian
thanked 1 time
Burayدیگه دوستت ندارمvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Aleyna Tilkiگل تنهاvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Simgeعشقت بشمvideo Turkish → Persian
thanked 3 times
Turkish → Persian
thanked 3 times
İlyas Yalçıntaşراه شهرvideo Turkish → Persian
thanked 2 times
Turkish → Persian
thanked 2 times
Murat Bozتا دیر نشدهvideo Turkish → Persian
thanked 2 times
Turkish → Persian
thanked 2 times
Sezen Aksuنميتونم برمvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Mehmet Erdemجناب حاكمvideo Turkish → PersianTurkish → Persian
Bengüاز احتراممvideo Turkish → Persian
thanked 10 times
Turkish → Persian
thanked 10 times
Sezen Aksuمنصرف شدمvideo Turkish → Persian2
5
1 vote, thanked 16 times
Turkish → Persian
5
1 vote, thanked 16 times
Ebru Gündeşسلطان قلبمvideo Turkish → Persian
thanked 32 times
Turkish → Persian
thanked 32 times
Mustafa Ceceliدر بیماری و سلامتیvideo Turkish → Persian
thanked 20 times
Turkish → Persian
thanked 20 times
Tarkanفیروزهvideo Turkish → Persian4
thanked 13 times
Turkish → Persian
thanked 13 times
Bengüعادت دهانvideo Turkish → Persian
thanked 5 times
Turkish → Persian
thanked 5 times
Ümit Besenعادت کردن از دوست داشتن سخت ترهvideo Turkish → Persian4
thanked 2 times
Turkish → Persian
thanked 2 times
Adnan Şensesپر کن ساقیvideo Turkish → Persian
thanked 16 times
Turkish → Persian
thanked 16 times
Adnan Şensesپر کن ای ساقی Turkish → Persian
thanked 8 times
Turkish → Persian
thanked 8 times

Pages