Tuna Czeniewska lyrics

LyricsTranslationsRequests
Ā fù hàn zhàn zhēng (阿富汗战争)Chinese
[Three-line poetry] Tears for You (10.23.17)
Dutch
English
Huá shā zhī mèng (华沙之梦)Chinese
9.17.16
English
Jiā xiāng (家乡)Chinese
[Three-line poetry] Pripyat 1986 (9.28.16)
English
Midnight ReflectionsEnglish
06.15.17
Niè pán chóng shēng (涅槃重生)Chinese
[Three-line poetry](10.23.17)
English
Italian
Ode to KyivEnglish
12.23.17
Chinese
Ukrainian
Pǔ lǐ pí yà de xī yáng (普里皮亚的夕阳)Chinese
[Three-line poetry] Pripyat 1986 (9.28.16)
English
Shí jiān liè chē (时间列车)Chinese
[Three-line poetry] Pripyat 1986 (10.20.16)
English
Sī bēn (私奔)Chinese
[Three-line poetry] Tears for You (10.23.17)
English
Sū lián jiě tǐ de 23 nián zhī hòu (苏联解体的23年之后)Chinese
[Three-line poetry] Tears for You (10.23.17)
English
Zhèn wáng shì bīng (阵亡士兵)Chinese
[Three-line poetry] Tears for You (10.23.17)
English
Zuì hòu yī zhī wǔ (最后一支舞)Chinese
[Three-line poetry] Pripyat 1986 (9.28.16)
Dutch
English
Comments