Demi Lovato - Two Worlds Collide (Tongan translation)

Tongan translation

Laiki 'e he Maama e Ua

Ne 'omi lahi ki maama 'a ia 'oku 'ikai ke ne sio
Pea ne fie ma'u ha taha ke fakaha atu ki ai 'a hono lava
Pea ne faifaitaki ke tolonga ai mo hono loto 'i hono kofu nima
Ka 'oku pau ke ke tui.
 
Tau:
Naa ke ma'u ho ngaahi misi, 'o ma'u au o'oku
Naa ke ma'u ho ngaahi manavahe, pea sai pe 'e au
Naa ke fakaha atu kia te au 'a e me'a 'oku 'ikai keu kumi
Lolotonga ki he laiki 'o e maama e ua mo kehekehe
La da da da da.
 
Ne ilifia ki ai kotoa 'o mamata mei mama'o
Ne 'o atu ki ai ha lakanga, kae hala ke ne 'ilo afe ke va'inga
Pea ne faifaitaki ke tolonga ai mo hono mo'ui kia te ia
Manvahe ma'u pe 'e ia ki he talone
Ka ke 'omai foki 'a e iivi ke kumi hoku nuku.
 
Tau
Naa ke ma'u ho ngaahi misi, 'o ma'u au o'oku
Naa ke ma'u ho ngaahi manavahe, pea sai pe 'e au
Naa ke fakaha atu kia te au 'a e me'a 'oku 'ikai keu kumi
Lolotonga ki he laiki 'o e maama e ua mo kehekehe.
 
Ne ilifia mo ta'emaau
(Ne) puli 'i he po'uli 'o mei fo'i ai
'Oku ou lava 'o kei mo'ui mei ai mo koe 'i hoku tafa'aki
'E sai pe 'a maua ('e sai pe 'a maua)
'Oku hoko 'a e me'a ni lolotonga ki he laiki 'e he maama e ua.
 
Tau
Naa ke ma'u ho ngaahi misi, 'o ma'u au o'oku
Naa ke ma'u ho ngaahi manavahe, pea sai pe 'e au
Naa ke fakaha atu kia te au 'a e me'a 'oku 'ikai keu kumi
Lolotonga ki he laiki 'o e maama e ua mo kehekehe.
 
Naa ke ma'u ho ngaahi misi, 'o ma'u au o'oku
(Naa ke ma'u ho ngaahi misi, 'o ma'u au o'oku)
Naa ke ma'u ho ngaahi manavahe, pea sai pe 'e au
Naa ke fakaha atu kia te au 'a e me'a 'oku 'ikai keu kumi
Lolotonga ki he laiki 'o e maama e ua mo kehekehe
Lolotonga ki he laiki 'o e maama e ua mo kehekehe.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sun, 20/04/2014 - 04:16
English

Two Worlds Collide

Comments