Toše Proeski - Ušte edna skala (Ruzveltova 3) [Уште една скала (Рузвелтова 3)] (Transliteration)

Macedonian

Ušte edna skala (Ruzveltova 3) [Уште една скала (Рузвелтова 3)]

Најтежок чекор до сега
е следново скалило
што веќе добро го знам
 
Повторно таму ме чека
тој лажен поглед
и таа грешна насмевка пак
Бар гризни ги тие усни
за мене доволно е
дека ти значев да знам
 
Нашата љубов е рана
за која јас немам лек
и веќе
 
Јасно е
во ноќва, кому ѕвонат ѕвона
и со кој спиеш ти
на „Рузвелтова“ три
 
А таа последна скала
се качува лесно- да
но срцево не сака
 
Повторно таму ме чека
последен ми го со неа
и сам останувам јас
 
Не држи го за рака
бар додека тука сум
дека ти значев да знам
 
Да вратам ништо јас немам
овој пат крајот го гледам
веќе,
 
Јасно е
во ноќва, кому ѕвонат ѕвона
и со кој спиеш ти
на „Рузвелтова“ три(x4)
 
Најтежок чекор до сега
е следново скалило
што веќе добро го знам
 
Last edited by Natoska on Thu, 31/08/2017 - 18:51
Align paragraphs
Transliteration

Ušte edna skala (Ruzveltova 3)

Najtežok čekor do sega
e slednovo skalilo
što vekje dobro go znam
 
Povtorno tamu me čeka
toj lažen pogled
i taa grešna nasmevka pak
Bar grizni gi tie usni
za mene dovolno e
deka ti značev da znam
 
Našata ljubov e rana
za koja jas nemam lek
i vekje
 
Jasno e
vo nokjva, komu dzvonat dzvona
i so koj spieš ti
na „Ruzveltova“ tri
 
A taa posledna skala
se kačuva lesno- da
no srcevo ne saka
 
Povtorno tamu me čeka
posleden mi go so nea
i sam ostanuvam jas
 
Ne drži go za raka
bar dodeka tuka sum
deka ti značev da znam
 
Da vratam ništo jas nemam
ovoj pat krajot go gledam
vekje,
 
Jasno e
vo nokjva, komu dzvonat dzvona
i so koj spieš ti
na „Ruzveltova“ tri(x4)
 
Najtežok čekor do sega
e slednovo skalilo
što vekje dobro go znam
 
Submitted by amateur on Tue, 25/02/2014 - 14:26
Comments