SilentRebel83 - 'Unga [Shiny] (Tongan Version) (English translation)

Tongan

'Unga [Shiny] (Tongan Version)

He'ikai talavou au mei he kamata
He ko ha paka palaku au
Ka 'oku ou lava keu ma'u monū'ia
He ko ha fo'i 'unga au
 
Na'a ne pehe, "tokanga ki ho loto,
Fanongo ki he le'o ni"
Ka ko e fo'ilea tolu ke ke 'ilo
Na'a ne loi
 
Ko au ko ha 'unga
Ku kaiha'a mei ha vakatukia
Koloa, ko au ko ha 'unga
Ha kahoa mata'itofe na -- mo'okoa
 
Ta'ahine, 'oku lau-launoa
'E fanga ika 'eni -- mei tahi, 'oi
Ka teu ma-ko-na
Lolotonga 'enau hu -- 'aue, ifo
Sai'ia ika, ke mamata ika [ika]
 
'Oi-au-e
'Ikai matamata lelei 'a Maui na
Ko koe ha fo'i tupu'i 'otua
'Aue, ha faiva ta'eoli ia -- māta'u! Hola!
'Ikai ke poto 'o hange kimu'a
 
Ko koe ko e taha keu fakamalo ā
Maa hoku koloa fau
Tatatau 'o'ou mo hoku koloa
'Ikai tatau!
 
Ko au ko ha 'unga
Ku ngingila mo e faingata'a
Tetetete -- ko au ko ha 'unga
'Ahi'ahi ke ikuna, ka hala
 
Ku mālohi, mālohi
Ke ke 'a'ahi
Ka 'ikai te ke ikuna'i
Ha fo'i Tekapotì [fekumi ai]
 
Te ke mate koe
Kau to'o 'a e mamahi mo e
Loto 'a koe
 
Li'aki koe 'e ongo mātu'a ni
Ka 'oku 'ofa'i koe kakai ko 'eni
Jiana, jiana, 'oua na'a ke fievaleloi
Maui, taimi ke 'akahi ho mui
 
'Ilo'i ko au ko ha 'unga
Ke ke 'ilo ma'u pē na'a mate koe
C'est la vie, mon ami[e]
Ko ha 'unga
Tohi'i leva ho'o kole fakamui, kataki
'E 'ikai te ke ikuna
Ke holi koe ke hoko ha 'unga!
 
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 31/12/2016 - 05:35
Submitter's comments:

a singable version of "Shiny" from the Moana OST that I wrote in Tongan.

Align paragraphs
English translation

Coconut Crab

I was not beautiful in the beginning
'Cause I was an ugly crab
But I'm still able to find happiness
Because I'm a coconut crab.
 
Did she say, "Follow your heart,
Listen to that voice?"
But you should know these three words:
SHE LIED.
 
I'm a coconut crab
I stole from a shipwreck
Treasure -- I'm a coconut crab
Like a pearl necklace -- hold on a sec.
 
Girl, fish from the sea are...
Stupid-stupid, oh
And I'll be sated
As they enter in [my mouth] -- oh, yummy
I love fish, you look like fish [fish].
 
My, oh, my
Maui doesn't look so good
You little demigod, you
Oh, what a terrible act -- fish hook! Get out!
You're not smart as before.
 
You are the one I will thank
For my precious treasures
Your tattoos and my treasures
It's not the same!
 
I'm a coconut crab
I shine in adversity
Shake it -- I'm a coconut crab
You try to vanquish [me], but fail.
 
I'm too strong, strong
Come and visit [me]
But you won't defeat
A decapod [search its meaning].
 
You will die
And I'll take your pain and
Your heart.
 
Your parents abandoned you
But you love those humans
Man,1man, don't play dumb with me
Maui, it's time to kick your bum.
 
Don't you know I'm a coconut crab?
Don't forget it lest you die
Such is life, my friend
I'm a coconut crab
Write your final plea right now, please
You won't be victorious
You wish that you were a coconut crab!
 
  • 1. more like saying "dude" or "guy"
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 31/12/2016 - 05:55
More translations of "'Unga [Shiny] ..."
SilentRebel83: Top 3
Idioms from "'Unga [Shiny] ..."
See also
Comments