Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

太陽星君真經 (tài yáng xīng jūn zhēn jīng) lyrics

  • Artist: Unknown artist (Chinese) (佚名; 群星; 演唱者無可考中文歌曲)
  • Translations: English
A A

太陽星君真經

太陽明明諸光佛,四大神洲正乾坤,
太陽出現滿天紅,日夜行程不住停,
行得快來催人老,行得慢來光不存,
家家門前都走過,倒被眾人叫小名?
惱得太陽歸山去,餓死黎民苦眾生,
天上無我無晝夜,地下無我少收成,
位位神明有人敬,無人敬我太陽星?
太陽三月十九生、家家念佛敬香燈,
有人諷誦《太陽經》,闔家老幼免災星,
若毋傳我《太陽經》,眼前就是地獄門。
太陽明明諸光佛,分與善男信女們,
每日早晨念七遍,永世不入地獄門,
臨終之時生淨土、九玄七祖盡超昇。
日光菩薩從東來,照見天門九重開,
十萬八千大菩薩、諸佛菩薩幾邊排,
腳踏無量地,風雲透地開,
頭戴珠寶塔,来娑婆世界,
議定諸佛法,眾生誦我《日光經》,準折《金剛一卷經》。
一來報答天地德,二來報答父母恩,
龍天八部生歡喜,家門清吉保安寧,
真心常念《太陽經》,一切災殃化為塵,
諸佛菩薩摩訶薩,摩訶般若波羅蜜。
 
Thanks!
Submitted by rechercherecherche on Sun, 14/08/2022 - 09:35

 

Comments
Read about music throughout history