Advertisements

Vietnamese patriotic song - Giải phóng miền Nam (English translation)

Vietnamese patriotic song - Giải phóng miền Nam

Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.
Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước.
Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời.
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời.
Đây Cửu Long hùng tráng. Đây Trường Sơn vinh quang.
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù.
Vai sát vai chung một bóng cờ.
 
Vùng lên! Nhân dân miền Nam anh hùng!
Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng.
Thề cứu lấy nước nhà! Thề hy sinh đến cùng!
Cầm gươm, ôm súng, xông tới!
Vận nước đã đến rồi. Bình minh chiếu khắp nơi.
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời.
 
Submitted by Zarina01Zarina01 on Tue, 12/11/2019 - 16:30
Last edited by Zarina01Zarina01 on Sat, 19/09/2020 - 12:47
English translationEnglish
Align paragraphs

Liberate the south

To liberate the South, we decided to advance,
To exterminate the American imperialists, and destroy the country sellers.
Oh bones have broken, and blood has fallen, the hatred is rising high.
Our country has been separated for so long. 
Here, the sacred Mekong, here, glorious Truong Son Mountains 
Are urging us to advance to kill the enemy, 
Shoulder to shoulder, under a common flag!
 
Arise! Ye brave people of the South! 
Arise! Let us go through these storms. 
We'll save the homeland, to the end we'll sacrifice! 
Hold your swords and guns, let us go forward! 
The chance is coming up, the sun shines everywhere. 
We'll build up our nation, forever shining.
 
Thanks!
thanked 5 times
Submitted by Zarina01Zarina01 on Thu, 20/02/2020 - 20:52
Comments
Read about music throughout history