ABBA - The Visitors (Persian translation)

Persian translation

میهمانان

من صدای زنگ درب را میشنوم
و ناگهان ترس و وحشت مرا در بر میگیرد
صدا با بد شگونی شدید از میان سکوت رسوخ میکند
من قادر به حرکت نیستم، من ایستاده ام
بی حس و منجمد
از میان چیزهایی که من بسیار عاشقانه دوست دارم
کتابها، تابلوهای نقاشی و اسباب و اثاثیه است
کمکم کن
 
علامت یکبار دیگر به صدا در میاید
و یک نفر زنگ درب را به صدا در میاورد
هیچکدام از دوستانم نمیتوانند آنقدر احمقانه بی صبر باشند
و آنها اکنون دیگر جرئت آمدن به اینجا را ندارند
ولی من چقدر گرد هم آیی های سری مان را دوست داشتم
ما با صدای آرام گفتگو میکردیم و حرف میزدیم
لبخند میزدیم
 
اکنون صدای حرکت آنها را
میشنوم
صداهای خفه ای از میان درب بگوش میرسد
احساس میکنم دارم مضمحل میشوم
 
صداها اوج میگیرند
رنج و آزردگی افزایش یافته و من کم مانده غش کنم
در حال مضمحل شدن
 
آنها تا کنون باید دانسته باشند
من در اینجا هستم و از ترس در حال تزاید دارم میلرزم
در حال مضمحل شدن
 
همه دنیایم در حال فروپاشی است
دیوونه شدم اکنون راه گریزی وجود نداره
دارم مضمحل میشم
 
این دیوارها شاهد همه غم و اندوه تحقیر شدن بوده اند
و امید درخشش آزادی در چهره های پر فروغ را دیده اند
و اکنون آنها آمده اند تا مرا ببرند
برای شکستن من بیا
و با این حال انتظار نمیرود
من در انتظار این میهمانان بوده ام
کمکم کن
 
اکنون صدای حرکت آنها را
میشنوم
صداهای خفه ای از میان درب بگوش میرسد
احساس میکنم دارم مضمحل میشوم
میهمانان
 
صداها اوج میگیرند
رنج و آزردگی افزایش یافته و من کم مانده غش کنم
در حال مضمحل شدن
من در انتظار این میهمانان بوده ام
 
آنها تا کنون باید دانسته باشند
من در اینجا هستم و از ترس در حال تزاید دارم میلرزم
در حال مضمحل شدن
 
همه دنیایم در حال فروپاشی است
دیوونه شدم اکنون راه گریزی وجود نداره
دارم مضمحل میشم
من در انتظار این میهمانان بوده ام
 
Submitted by N.F. on Thu, 21/12/2017 - 04:25
Last edited by N.F. on Sun, 07/01/2018 - 02:12
English

The Visitors

Comments