Water Under the Bridge (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Vai 'I Lalo he Halakavakava

Veesi 'Uluaki
'Aue, 'aue
Vakai he 'oku ke 'i lalo he halakavakava
Ko ha me'a 'oku ke tali ai?
Hala'ataa naa ke lava 'o hu ki he matapaa
Pea 'oku ke fufu'i meia hai?
'Ikai ha mo'ui 'i ho'o hola
Naa ku fehu'i lahi kia te koe?
Ko e me'a pe 'oku ou fie ma'u ko ho 'ofa.
 
Taumui:
Kapau te ke fehala'aki'i mai, ka 'ai ia ke mamaalie
'Oua fievaleloi ke ke fie ma'u au
'Oku ou manako 'i lalo he halakavakava
Kapau te ke fehala'aki'i mai, ka 'ai ia ke mamaalie
'Oua fievaleloi ke ke fie ma'u au
'Oku ou manako 'i lalo he halakavakava
'Aue, 'aue
Pehe mai he 'oku ou manako 'i lalo he halakavakava.
 
Halakavakava:
Fu'u momoko
Pea ke tauhi vai
Fie ma'u au ke ke hoko ki hoku tauhi
Pea 'oku ou ongo'i fu'u maaveuveu.
 
Taumui:
Kapau te ke fehala'aki'i mai, ka 'ai ia ke mamaalie
'Oua fievaleloi ke ke fie ma'u au
'Oku ou manako 'i lalo he halakavakava
Kapau te ke fehala'aki'i mai, ka 'ai ia ke mamaalie
'Oua fievaleloi ke ke fie ma'u au
'Oku ou manako 'i lalo he halakavakava
'Aue, 'aue
Pehe mai he 'oku ou manako 'i lalo he halakavakava.
 
Taumu'a
Pehe mai he 'oku 'ikai mo'oni, 'ikai mo'oni ia
Pehe mai he 'oku 'ikai mo'oni, 'ikai mo'oni ia
Pehe mai he 'oku 'ikai mo'oni, 'ikai mo'oni ia
Pehe mai he 'oku 'ikai mo'oni, 'ikai mo'oni ia
Pehe mai he 'oku 'ikai mo'oni, 'ikai mo'oni ia.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 18/11/2015 - 10:42
English

Water Under the Bridge

Comments
robertohomeli    Wed, 12/04/2017 - 00:00

Some changes were made based on the official website, you may want to update your translation.