When You Break (Frisian translation)

Proofreading requested
Frisian translationFrisian
A A

Wannear do brekst

Bedoarn, egoïstysk lyts bern
Gie út om yn it wyld te boartsje
Ik fûn do skodden as in blêd
Ûnder dyn stambeam
 
Do koest noait yn 't iepen libje
Spyt fan elk wurd dat do hast sprutsen
Wannear do brekst is it te let foar do om útinoar te fallen
En de skuld dy't do easkest is al dyn eigen skuld
 
En do hast west útraze foar ivich
Mar foar ivich is kaam en fuort
Do bliuw smeekje om ferjouwing
Mar do tinke net dat do ferkeard dien hast
Do hast west útraze foar ivich
Mar foar ivich is kaam en fuort
Myn bliedende hannen, myn triljende holle
 
As dyn leafde do begjint te omhingjen
Al harren wurden besykje do te fersûpen
En do brekst, is it te let foar do om útinoar te fallen
En de skuld dy't do easkest is al dyn eigen skuld
 
En do hast west útraze foar ivich
Mar foar ivich is kaam en fuort
Do bliuw smeekje om ferjouwing
Mar do tinke net dat do ferkeard dien hast
Do hast west útraze foar ivich
Mar foar ivich is kaam en fuort
Myn bliedende hannen, myn triljende holle
 
Fertel my dus noch in moaie leagen
Fertel my alles wat ik hearre wol
Silst hjir net oan myn kant lizze?
Ik wol al myn eangst fuort neuke
 
Fertel my dus noch in moaie leagen
Fertel my alles wat ik hearre wol
Silst hjir net oan myn kant lizze?
Ik wol al myn eangst fuort neuke
 
Fertel my dus noch in moaie leagen
Fertel my alles wat ik hearre wol
Silst hjir net oan myn kant lizze?
Ik wol al myn eangst fuort neuke
 
Fertel my dus noch in moaie leagen
Fertel my alles wat ik hearre wol
Silst hjir net oan myn kant lizze?
Ik wol al myn eangst fuort neuke
 
En ik haw alles sjoen dat do hast sjoen
En ik bin west wêr't do hast west
Nee, ús hannen sille noait skjin wêze
Teminsten kinne wy inoar hâlde
 
Thanks!
Submitted by JoanaNynkeJoanaNynke on Thu, 21/01/2021 - 12:04
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
EnglishEnglish

When You Break

Bear's Den: Top 3
Comments
Read about music throughout history