Avril Lavigne - Why (Persian translation)

Persian translation

چرا

چرا همیشه این کار رو با من می کنی؟
چرا نمی تونی درونمو ببینی؟
چطور اینجوری رفتار می کنی
مثل اینکه هیچ چیز برات مهم نیست
 
از من انتظار داری باور کنم که فقط منم که دارم سقوط می کنم؟
می تونم حس کنم می تونم تو رو کنارم حس کنم حتی با اینکه تو دوری
می تونم حس کنم ، می تونم تو رو حس کنم عزیزم،چرا
 
قرار نیست اینطوری حس بشه
بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم
هر روز بیشتر و بیشتر
قرار نبود اینطوری صدمه ببینم
بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم
بهم بگو، من و تو هنوز با همیم؟
بهم بگو،فکر می کنی می تونیم برای همیشه ادامه داشته باشیم؟
بگو،چرا
 
هی،به چیزایی که نمی گیم گوش کن
بیا متفاوت از این بازی ، یه بازی جدید بکنیم
سعی کن به من نگاه کنی و قلبمو ببینی
 
از من انتظار داری باور کنم که اجازه می دم از هم جدا شیم؟
می تونم حس کنم،می تونم تو رو کنار خودم حس کنم حتی وقتی دوری
می تونم حس کنم،می تونم تو رو حس کنم عزیزم،چرا
 
قرار نیست اینطوری حس بشه
بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم
هر روز بیشتر و بیشتر
قرار نبود اینطوری صدمه ببینم
بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم
بهم بگو، من و تو هنوز با همیم؟
بهم بگو،فکر می کنی می تونیم برای همیشه ادامه داشته باشیم؟
بگو،چرا
 
خب برو و به چیزایی که نیاز داری بهشون فکر کنی فکر کن
ادامه بده و در مورد چیزایی که احتیاج داری رویا پردازی کن
وقتی فهمیدی دقیقا چه حسی داری به من برگرد
می تونم حس کنم،می تونم تو رو کنارم حس کنم حتی وقتی دوری
می تونم حس کنم،می تونم تو رو حی کنم عزیزم،چرا
 
قرار نبود اینطوری صدمه ببینم
بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم
هر روز بیشتر و بیشتر
قرار نبود اینطوری صدمه ببینم
بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم
به من بگو
 
قرار نبود اینطوری صدمه ببینم
بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم
هر روز بیشتر و بیشتر
قرار نبود اینطوری صدمه ببینم
بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم ، بهت نیاز دارم
بهم بگو من و تو هنوز با همیم؟
بگو فکر می کنی ما می تونیم برای همیشه ادامه بدیم؟
بگو،چرا
 
Submitted by aida.mohammad on Sun, 04/11/2012 - 17:48
English

Why

Comments