Chris de Burgh - Windy night (Persian translation)

Persian translation

شب طوفانی

هنگامی که آسمان خشمگین دهان خود را باز می کند
و از شمال تا جنوب باران می بارد
پنجره هایت و همه ی درهایت را ببند
و دعا کن برای آن مردانی که به سواحل سنگی برخورد می کنند
 
و هنگامی که جاده ی گرسنه،با انگشتش به قلبت اشاره می کند
و می گوید"غریبه دنبالم کن،نشانت خواهم داد از کجا
شروع کنی"
خب،به چپ و راست حرکت نکن،آن وحشی ها
می خواهند تو را بگیرند و مجبورت کنند بدوی
فریاد کشان در میان شب طوفانی
 
و یک شب طوفانی،کورسوی نوری،به چشم
یک فرشته رسید در حالی که پرواز می کرد،به در آمد
و سرباز جوانی را در حال گریه کردن دید در حالی که
از زخم جنگ در حال مردن بود
 
سپس آن فرشته ی خدا
به دختری تبدیل شد
و زانو زد با پسر و گفت
به تو کمک خواهم کرد که به دنیای دیگر(بروی)
آه،رو ح خسته ات را آرام کن
سرت را بر شانه ام بگذار
دست لرزانت را در دستانم بفشار تا شب به پایان برسد
برای آن (که) شیطان تو را می خواهد اما تو سربازی
و با دوستی در کنارت نیازی نیست تا پایان جنگ مخفی شوی
نا نا نا نا آه خدایا در این شب طوفانی
نا نا نا نا آه خدایا در این شب طوفانی
 
پی اگر نیاز به کمک داشتی،در شب طوفانی،مطمئن باش
اگر شمعی روشن کنیدوستی می تواند نورش را ببیند
ممکن ست غریبه ای باشد که به دنبال تو می آید،و ممکن است
فرشته ی خدا باشد که خبرهای بهتری آورده برای تو
 
در یک شب طوفانی
نا نا نا نا آه خدایا در این شب طوفانی
آه،مرا(صدایم)بشنو،خدایا صدایم را بشنو،،ه خدایا،در شب طوفانی ام
آه صدایم را بشنو خدایا،آه خدایا در شب طوفانی ام
 
Submitted by masih on Thu, 01/09/2011 - 00:19
English

Windy night

More translations of "Windy night"
Persianmasih
Chris de Burgh: Top 3
See also
Comments