Christian Hymns & Songs - Ama Namin

Advertisements
Filipino/Tagalog

Ama Namin

Ama namin, sumasalangit Ka,
Sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo.
Sundin ang utos Mo
Dito sa lupa, para ng sa langit.
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin Mo kami sa aming mga sala,
Para ng pagpapatawad namin
Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo kami sa lahat ng masasama,
Amen.
 
Submitted by hariboneagle927 on Sat, 05/01/2013 - 04:20
Last edited by Hampsicora on Sun, 11/03/2018 - 15:22
Thanks!thanked 1 time

 

Advertisements
Video
Comments