Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Gâsgo lyrics

  • Artist: Worship Songs - Various Religions
Mossi
Mossi
A A

Gâsgo

Dûniyâ neba fâa goama ra yaa yemre la bâmb da gomda gom yende
La neba sê yik yaang n serge, bâmb yâa zî sông Shinéar soolom pùgê, la bâmb zînda be
La neba yêsa ne taab n yeel yaa Waì tì d wê tânkùèema n wùm
La tânkùèema reega kug zîiga tì sûud deeg tânmaas zîig bâmb meeba yînga
Bâmb yeelame Waì tì d me tênga la gâsgo t a woglom ta saasê n maan yùur ìd mens yînga n da sâeeg n pid dûniyâ fâa ye
La Zusoaba sigame n na n ges tênga la gâsog ninga ninsaalba sê da metâ
La Zusoaba yeelame Gese, neba yaa yemre la bâmb goama yaa yemre, la bâmb sê sìng n na n maan la woto
Bûmb ka le be masâ n na n gìdeg bâmb tì b ra maan eb sê dat n maan bûmb ninga ye
Wa tì d sig be n gêdeg bâmb goama tì b ra le tôog n wùm taab goam ye
La Zusoaba kìtame tì bâmb yì be n sâeeg dûniyâ tèk fâa
La bâmb basa tênga meebo
Dê poorê, eb pùda tênga yùur tì Babel
Tì bôe, yaa be la Zusoaba gèdeg dûniyâ neba fâa goama, la bâmb kìtame tì neba yi be n sâeeg dûniyâ tèk fâa
 
Thanks!
Submitted by SkribblSkribbl on Sat, 22/01/2022 - 05:27
Submitter's comments:

This is in Mossi.

 

Worship Songs - Various Religions: Top 3
Comments
Read about music throughout history