Wuthering Heights (Other translation)

Other translationOther
A A

yıhoi dıqamos

xoi sul yıtalhehpsos dıqamsbar-jjats
o v’e şumnı ox psoitomnı jjuq
vö tsör yışqötos şal vën celohso
cem xois, cem mandros
 
ts’vö c’e qemnı a höa
qsöa a nëpı nıvën vö?
a dacpı vö
adonı vö rö
 
onits dıëpsa dam yıban
vö inopı a ac a v’e şëqnı yıföne
qemnı bäxoit vën yıhoi
yıhoi yıhoi dıqamos
 
[şoro]
«hëcqlif» ix aq a, vöv «qacë»
qcenı ro dom ox aı söm cö
psoiala vöv psohsëlë
 
deh ix buänı halos, buänı alqbar
por yıbaşqe dıpse rıö
a dohclinı ieşx, a tronı yıinö
tomnı roi şaveq vö
a nıqce adoy
«hëcqlif» dıidris
vën onits mon, vën jjalële dıöl
 
vëca a jeh dam yıban
a nıqce ro jäıf başqe nımaq şenia
a nıqce dom ro yıhoi
yıhoi yıhoi dıqamos
 
[şoro 4ıms]
 
deh, ala tsör ix
ala aqunı vöv şqöra adue
deh, ala tsör ix
ala aqunı vöv şqöra adue
 
vö çohs ix aq a vöv «qacë»
[şoro 6ıms]
«hëcqlif» ix aq a vöv «qacë»
qcenı ro dom ox aı söm cö, deh
ix aq vöv [qacë]
qcenı ro dom ox aı söm cö, deh
 
Thanks!
Submitted by masa8910masa8910 on Sun, 28/11/2021 - 15:05
English
English
English

Wuthering Heights

Comments
Read about music throughout history