Al Stewart - Year of the Cat (Persian translation)

Persian translation

سال گربه

در یک صبح از فیلم بوگارت
در کشوری که آنها زمان را به عقب بر می گردانند
تو مانند پیتر لور قدم زنان از میان جمعیت عبور میکنی
 
اندیشه در باره یک گناه
او با جامه ای از ابریشم از خورشید بیرون می آید
در حالیکه مانند آبرنگی در باران جاری میشود
خود را با درخواست برای اراپه توضیح خسته نکن
او فقط به تو خواهد گفت
که در سال گربه آمده است
 
او فرصتی برای طرح سوالات به تو نمی دهد
او همانطوریکه بازوانش را در بازوانت نگهمیدارد
و تو پیروی میکنی تا اینکه حس مربوط به کدام جهت تو
بکلی محو می شود
در کنار دیوارهای کاشی آبی رنگ نزدیک غرفه های بازار
یک درب مخفی است که او تو را بداخل آن هدایت می کند
او می گوید «این روزها زندگیم را حس می کنم»
درست مانند رودخانه ای که
در میان سال گربه جاری است
 
او چرا اینقدر با سردی به تو نگاه میکند
و چشمانش همچون ماه در دریا میدرخشد
او با رایحه ای از سقز و نعنا وارد میشود
پس تو او را میبری تا دریابی چه چیزی در سال گربه در انتظار است
 
ب صبح فرا میرسد و تو هنوز با او هستی
و اتوبوس و توریست ها رفته اند
و تو انتخابت را بدور انداخته ای و بلیط خود را از دست داده ای
پس مجبوری همینطور ادامه دهی
ولی تلاش و جهد ضربات جاز در شب باقی است
در ریتم روز تازه تولد یافته
میدانی که بعضا مجبوری او را ترک کنی
ولی هم اکنون تو باید ادامه دهی
در سال گربه
 
Submitted by N.F. on Thu, 07/09/2017 - 05:52
Last edited by N.F. on Sat, 09/09/2017 - 05:12
English

Year of the Cat

Please help to translate "Year of the Cat"
See also
Comments