You Are My All in All (Vietnamese translation)

Advertisements
English

You Are My All in All

You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord, to give up I'd be a fool
You are my all in all
 
Taking my sin, my cross, my shame
Rising up again I bless Your name
You are my all in all
When I fall down You pick me up
When I am dry You fill my cup
You are my all in all
 
Jesus, Lamb of God
Worthy is Your name
Jesus, Lamb of God
Worthy is Your name
 
You are my strength when I am weak
You are the treasure that I seek
You are my all in all
Seeking You as a precious jewel
Lord, to give up I'd be a fool
You are my all in all
 
Taking my sin, my cross, my shame
Rising up again I bless Your name
You are my all in all
When I fall down You pick me up
When I get dry You fill my cup
You are my all in all
 
Jesus, Lamb of God
Worthy is Your name
Jesus, Lamb of God
Worthy is Your name
 
Submitted by NYR71 on Tue, 02/12/2008 - 15:21
Last edited by Fary on Sat, 17/02/2018 - 16:04
Align paragraphs
Vietnamese translation

Ngài là tất cả của tôi (You are my all in all Vietnamese)

Ngài là sức sống khi tôi mệt nhoài
Ngài là báu vật mà tôi luôn tìm
Ngài là tất cả của tôi
Tìm kiếm Chúa như giá vật ngàn châu
Dừng chân giữa đường là tôi ngớ ngẩn
Ngài là tất cả của tôi
 
Ngài nhận lấy tôi với mọi tội nhơ
Rồi vực sống dậy tôi chúc danh Ngài
Ngài là tất cả của tôi
Và khi vấp ngã Chúa nâng đỡ tôi
Những lúc khô cạn Ngài rót tôi đầy
Ngài là tất cả của tôi
 
Giê xu, Cừu của Cha
Quý báu thay là tên Ngài
Giê xu, Cừu của Cha
Quý báu thay tên Ngài
 
Ngài là sức sống khi tôi mệt nhoài
Ngài là báu vật mà tôi luôn tìm
Ngài là tất cả của tôi
Tìm kiếm Chúa như giá vật ngàn châu
Dừng chân giữa đường là tôi ngớ ngẩn
Ngài là tất cả của tôi
 
Ngài nhận lấy tôi với mọi tội nhơ
Rồi vực sống dậy tôi chúc danh Ngài
Ngài là tất cả của tôi
Và khi vấp ngã Chúa nâng đỡ tôi
Những lúc khô cạn Ngài rót tôi đầy
Ngài là tất cả của tôi
 
Giê xu, Cừu của Cha
Quý báu thay là tên Ngài
Giê xu, Cừu của Cha
Quý báu thay tên Ngài
 
Submitted by daughterinchrist12 on Mon, 16/07/2012 - 15:40
Added in reply to request by tt321
Comments