Advertisements

Youkali (IPA translation)

  • Artist: Elli Paspala (Έλλη Πασπαλά)
  • Also performed by: Mario Frangoulis
  • Song: Youkali 5 translations
  • Translations: Dutch, English, Finnish, IPA, Turkish
IPA translationIPA
A A

ju'kali

sɛ pʁɛsko bu dy mɔ̃d
ma baʁk vaga'bɔ̃d
ɛʁɑ̃t o ɡʁe də lɔ̃d
mi kɔ̃dɥizit œ̃ ʒuʁ
 
lil ɛ tutə pətit
mɛ la fe ki labit
ʒɑ̃timɑ̃ nuz invit
a ɑ̃ fɛʁ lə tuʁ
 
ju'kali
sɛ lə pɛ.i də no deziʁ
ju'kali
sɛ lə bɔnœʁ
sɛ lə plɛziʁ
 
ju'kali
sɛ la tɛʁ u lɔ̃
kitə tu lɛ susi
sɛ dɑ̃ nɔtʁ nɥi
kɔm yn eklɛʁsi
letwal kɔ̃ sɥi
sɛ ju'kali
 
ju'kali
sɛ lə ʁɛspɛ
də tu lɛ vøz eʃɑ̃ʒe
ju'kali
sɛ lə pɛ.i
dɛ boz amuʁ paʁtaʒe
 
sɛ lɛspeʁɑ̃s
ki ɛt o kœʁ də tu lɛz ymɛ̃
la delivʁɑ̃s
kə nuz atɑ̃dɔ̃ tus puʁ dəmɛ̃
 
ju'kali
sɛ lə pɛ.i də no deziʁ
ju'kali
sɛ lə bɔnœʁ
sɛ lə plɛziʁ
me sɛ t œ̃ ʁɛv ynə fɔli
il ni a pɑ də jukali
me sɛ t œ̃ ʁɛv ynə fɔli
il ni a pɑ də jukali
 
e la vi nuz ɑ̃tʁɛnə
lasɑ̃tə kɔtidjɛnə
mɛ la povʁ ɑm ymɛnə
ʃɛʁʃɑ̃ paʁ tu lubli
a puʁ kite la tɛʁə
sy tʁuve lə mistɛʁə
u no ʁɛvə sə tɛʁə
ɑ̃ kɛlkə jukali
 
ju'kali
sɛ lə pɛi də no deziʁ
ju'kali
sɛ lə bɔnœʁ
sɛ lə plɛziʁ
 
ju'kali
sɛ la tɛʁ u lɔ̃
kitə tu lɛ susi
sɛ dɑ̃ nɔtʁ nɥi
kɔm yn e.klɛʁ.si
letwal kɔ̃ sɥi
sɛ ju'kali
 
ju'kali
sɛ lə ʁɛspɛ
də tu lɛ vøz eʃɑ̃ʒe
ju'kali
sɛ lə pɛ.i
dɛ boz amuʁ paʁtaʒe
 
sɛ lɛspeʁɑ̃s
ki ɛt o kœʁ də tu lɛz ymɛ̃
la delivʁɑ̃s
kə nuz atɑ̃dɔ̃ tus puʁ dəmɛ̃
 
ju'kali
sɛ lə pɛ.i də no deziʁ
ju'kali
sɛ lə bɔnœʁ
sɛ lə plɛziʁ
 
mɛ sɛ t œ̃ ʁɛv ynə fɔli
il ni a pɑ də jukali
mɛ sɛ t œ̃ ʁɛv ynə fɔli
il ni a pɑ də jukali
 
Thanks!
thanked 6 times
Submitted by sacdegemecssacdegemecs on Wed, 17/04/2013 - 21:07
Author's comments:

ipa phonetic transcription according (more or less) to the idealistic french from france.
as stress in french is fixed i only indicate those who break the rule in the word that gives title to the song, a 'souple' word along the text.

5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
FrenchFrench

Youkali

Comments
benevolistebenevoliste    Wed, 17/04/2013 - 21:18
5

nearly perfect to me
I'd probably transcribe mais as /mɛ/ also the second time, too and I'd maybe considere to represent pas by /pɑ/, but not all speakers would make the difference with /a/. Thanks =)

sacdegemecssacdegemecs    Wed, 17/04/2013 - 21:40

thanks to you for the appreciation, and you are totally right about "mais" and "pas", fixed!

benevolistebenevoliste    Thu, 18/04/2013 - 22:45

A few other suggestions: faire /fɛʁ/, entraîne /ɑ̃tʁɛnə/

Read about music throughout history