Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Лэбиэн йоҥчэптиэ lyrics

  • Artist: Tundra Yukaghir Poetry (Разные стихи на тундровом юкагирском)
Tundra Yukaghir
Tundra Yukaghir
A A

Лэбиэн йоҥчэптиэ

Мэт йоҥчэптиэ
Чэбиль лэбиэн шөрилэптиэ.
Таат мэтул йуөмэт
Эмбэдэ - дьэльэноҥоодьэ?
Нэмэгин таат йалҕидэмэт
Май чэнчэ подьорхогэ
Эл көудьоодьэ ульэгэгэ
Йоо йархужиэшут?
Йахадаасьэ хонтом мэткэлэ
Йоҥҥоой чэбильгэн;
Титул эгуйурэт,
Пайдудэ хохчинэ
Мэт йоҥчэптиэ
Чэбиль лэбиэн шөрилэптиэ!
Мэтин эл йоҕумуҥилэк
Эмбэдэ - дьэльэноноодьэ!
Мэт айаалэ эт эл эгэрэйэ,
Тит алии мэт муддэчэ,
Уздэлэ эл мойчэ
Йахадаасьэ пөгул!
Мэт мэрэйэ, мэрэйэ йоҕотии титэ,
Молин лэбиэ шолохок оҕоол:
Йахадаасьэ - аранча мэткэлэ хонтэм, -
Хаҥидэ? Эл лэйдиийэ!
 
Thanks!
Submitted by GuestGuest on Mon, 23/09/2019 - 15:56

 

Comments
Read about music throughout history